StudentNabídka zaměstnáníodborný referent – obnova katastrálního operátu (geodet), Katastrální úřad pro Plzeňský kraj, Katastrální pracoviště Rokycany

odborný referent – obnova katastrálního operátu (geodet), Katastrální úřad pro Plzeňský kraj, Katastrální pracoviště Rokycany

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo
odborný referent – obnova katastrálního operátu (geodet), Katastrální úřad pro Plzeňský kraj, Katastrální pracoviště Rokycany


Č.j.: KÚ-01870/2016-400-1001-1 Datum: 23.5.2016
Ředitel Katastrálního úřadu pro Plzeňský kraj jako služební orgán příslušný podle § 10 odst. 1 písm. f) zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), vyhlašuje výběrové řízení na služební místo odborný referent – obnova katastrálního operátu (geodet) v oboru služby 70. Zeměměřictví a katastr nemovitostí. Místem výkonu služby jsou Rokycany.
Služba na tomto služebním místě bude vykonávána ve služebním poměru na dobu neurčitou.

Předpokládaným dnem nástupu do služby na tomto služebním místě je 1. srpen 2016.


Služební místo je zařazeno podle Přílohy č. 1 k zákonu do 9. platové třídy.


Náplň činnosti na služebním místě spočívá v:
- provádění činností spojených s obnovou katastrálního operátu
- provádění revize údajů katastru nemovitostí a zjišťování průběhu hranic
- poskytování podkladů osobám oprávněným k výkonu zeměměřických činností
- vyhotovování neměřických záznamů
- příprava podkladů pro vydání rozhodnutí o opravě chyby v údajích katastru nemovitostí a řízení o námitkách a související agendy s odvolacím řízením.


Posuzovány budou žádosti o přijetí do služebního poměru a zařazení na služební místo (dále jen „žádost“) podané ve lhůtě do 15. června 2016, tj. v této lhůtě zaslané služebnímu orgánu prostřednictvím provozovatele poštovních služeb na adresu služebního úřadu Katastrální úřad pro Plzeňský kraj, Radobyčická 12, 301 00 Plzeň, nebo osobně podané na podatelnu služebního úřadu na výše uvedené adrese. Žádost lze podat rovněž v elektronické podobě podepsanou uznávaným elektronickým podpisem na adresu elektronické pošty služebního úřadu Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. nebo prostřednictvím datové schránky ID: 8rtadm4.


Obálka, resp. datová zpráva, obsahující žádost včetně požadovaných listin (příloh) musí být označena slovy: „Neotvírat“ a slovy „Výběrové řízení na služební místo odborný referent – obnova katastrálního operátu (geodet)“.


Výběrového řízení na výše uvedené služební místo se v souladu se zákonem může zúčastnit žadatel, který:
1) splňuje základní předpoklady stanovené zákonem, tj.:
a) je státním občanem České republiky, občanem jiného členského státu Evropské unie nebo občanem státu, který je smluvním státem Dohody o Evropském hospodářském prostoru [§ 25 odst. 1 písm. a) zákona];
Splnění tohoto předpokladu se podle § 26 odst. 1 věta první zákona dokládá příslušnými listinami, tj. průkazem totožnosti nebo osvědčením o státním občanství. Při podání žádosti lze podle § 26 odst. 2 zákona doložit pouze písemné čestné prohlášení o státním občanství popř. prostou kopii průkazu totožnosti; uvedenou listinu lze v takovém případě doložit následně, nejpozději bezprostředně před konáním pohovoru;
Žadatel, který není státním občanem České republiky, musí zkouškou u osoby, která jako plnoprávný člen Asociace jazykových zkušebních institucí v Evropě uskutečňuje touto asociací certifikovanou zkoušku z českého jazyka jako cizího jazyka, prokázat znalost českého jazyka; to neplatí, doloží-li, že absolvoval alespoň po dobu 3 školních roků základní, střední nebo vysokou školu, na kterých byl vyučovacím jazykem český jazyk. Splnění tohoto předpokladu se dokládá příslušnou listinou.
b) dosáhl věku 18 let [§ 25 odst. 1 písm. b) zákona];
c) je plně svéprávný [§ 25 odst. 1 písm. c) zákona];
Splnění tohoto předpokladu se podle § 26 odst. 1 věta šestá zákona dokládá písemným čestným prohlášením;
d) je bezúhonný [§ 25 odst. 1 písm. d) zákona];
Splnění tohoto předpokladu se podle § 26 odst. 1 věta druhá zákona dokládá výpisem z Rejstříku trestů, který nesmí být starší než 3 měsíce, resp. obdobným dokladem o bezúhonnosti, není-li žadatel státním občanem České republiky1;
e) dosáhl vzdělání stanoveného zákonem pro toto služební místo [§ 25 odst. 1 písm. e) zákona], tj. min. středního vzdělání s maturitní zkouškou;
Splnění tohoto předpokladu se podle § 26 odst. 1 věta první zákona dokládá příslušnými listinami, tj. originálem nebo úředně ověřenou kopií dokladu o dosaženém vzdělání (maturitního vysvědčení). Při podání žádosti lze podle § 26 odst. 2 zákona doložit pouze písemné čestné prohlášení o dosaženém vzdělání; uvedenou listinu lze v takovém případě doložit následně, nejpozději bezprostředně před konáním pohovoru;
f) má potřebnou zdravotní způsobilost [§ 25 odst. 1 písm. f) zákona];
Splnění tohoto předpokladu se podle § 26 odst. 1 věta první zákona dokládá příslušnými listinami, tj. lékařským posudkem o zdravotní způsobilosti. Při podání žádosti lze podle § 26 odst. 2 zákona doložit pouze písemné čestné prohlášení o zdravotní způsobilosti; uvedenou listinu lze v takovém případě doložit následně, nejpozději bezprostředně před konáním pohovoru;


K žádosti dále žadatel přiloží:
- strukturovaný profesní životopis
Informace:
Mgr. Jan Šlouf, ved. personálního odd., KÚ pro Plzeňský kraj, Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., tel: 377162220


1. p7-vzor-zadost-o-prijeti-do-sluzebniho-pomeru-zamestnanec.docx
2. p2-vzor-cestne-prohlaseni-o-statnim-obcanstvi.docx
3. p5-vzor-cestne-prohlaseni-o-svepravnosti.docx
4. p3-vzor-cestne-prohlaseni-o-vzdelani.docx
5. p4-vzor-cestne-prohlaseni-o-zdravotni-zpusobilosti.docx
6. p9-vzor-zadost-o-provedeni-pracovnelekarske-prohlidky.docx

Kontakt

Střední průmyslová škola stavební Plzeň
Chodské náměstí 2
Plzeň 301 00
Datová schránka:  645gxav
 
 
 
Prohlášení o přístupnosti
IČ: 49778064
 
TOPlist
Go to top