StudentNabídka zaměstnáníReferent stavebního úřadu

Referent stavebního úřadu

Město Žatec, Městský úřad Žatec,

zastoupený tajemnicí, vyhlašuje výběrové řízení na obsazení pracovního místa na dobu neurčitou:

referent stavebního úřadu

Místo výkonu práce: Městský úřad Žatec

Platové zařazení (dle zákona č. 262/2006 Sb., NV č. 341/2017 Sb., v platném znění): platová třída 10

Popis činnosti pracovního místa: Výkon státní správy ve věcech provádění stavebního zákona a předpisů s ním souvisejících,

výkon státní správy v souladu se zákonem o vyvlastnění. Výkon stavebního dozoru spočívající v soustavném dozoru nad zajišťováním ochrany veřejných zájmů,

ochrany práv a oprávněných zájmů právnických a fyzických osob a nad plněním jejich povinností vyplývajících ze stavebního zákona.

Předpoklady pro vznik pracovního poměru:

 státní občanství České republiky, u cizích státních příslušníků trvalý pobyt na území ČR,

 minimální věk 18 let,

 způsobilost k právním úkonům,

 morální a trestná bezúhonnost,

 znalost jednacího jazyka – češtiny (u cizích státních příslušníků s trvalým pobytem v ČR). Ostatní předpoklady:

 VŠ vzdělání v bakalářském studijním programu, nebo vyšší odborné vzdělání, nebo střední vzdělání s maturitní zkouškou s požadovanou délkou praxe (v souladu s 13a odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu),

 ovládání PC (Microsoft Word a Excel, poštovní klient); výhodou práce v programu VITA,

 znalost zákona č. 128/2000 Sb., o obcích; zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů; zákona č. 500/2004 Sb., správní řád; zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu; zákona č. 184/2006 Sb., o odnětí nebo omezení vlastnického práva k pozemku nebo ke       stavbě; zákona č. 13/1997, Sb., o pozemních komunikacích,

 komunikační schopnosti; flexibilita; samostatnost,

 výhodou zvláštní odborná způsobilost při územním rozhodování a při rozhodování na úseku stavebního řádu a vyvlastnění,

 řidičský průkaz skupiny B,

 předpokládaný nástup 01.07.2018. Uchazeč o zařazení do výběrového řízení podá na Městský úřad Žatec písemnou přihlášku, která bude obsahovat tyto náležitosti: Název pracovní pozice, jméno a příjmení, titul, datum a místo narození, státní příslušnost, místo trvalého pobytu, telefonické spojení, e-mailovou adresu, č. občanského   průkazu nebo číslo dokladu o povolení k pobytu, číslo řidičského průkazu, datum a podpis. K přihlášce budou připojeny tyto doklady:

 strukturovaný životopis,

 ověřený doklad o nejvyšším dosaženém vzdělání,

 výpis z evidence Rejstříku trestů FO ne starší než 3 měsíce.

Nabízíme:

Pružnou pracovní dobu; 5 týdnů dovolené; stravenky; 4 dny zdravotního volna (sick day); příspěvek na kulturu, sport, rehabilitaci a vzdělávání; příspěvek na vitaminové doplňky či očkování.

Písemné přihlášky

včetně příloh doručí uchazeč na adresu: Městský úřad Žatec Útvar tajemníka úřadu - k rukám personalistky nám. Svobody 1, 438 24 Žatec

nebo osobně prostřednictvím podatelny Městského úřadu Žatec k rukám personalistky nejpozději do 11.06.2018 do 17.00 hod. Přihlášky doručené po tomto datu budou vyřazeny. Obálku označte heslem „výběrové řízení – referent stavebního úřadu“. Vyhlašovatel si vyhrazuje právo kdykoliv v jeho průběhu toto výběrové řízení zrušit.

Přihláška k výběrovému řízení včetně příloh nebude vrácena. V souvislosti s účastí ve výběrovém řízení uchazeč v souladu s ustanovením zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, v platném znění, souhlasí se zpracováním a archivací osobních údajů uvedených v přihlášce a jednotlivých přílohách.

V Žatci dne 23.04.2018

Kontakt

Střední průmyslová škola stavební Plzeň
Chodské náměstí 2
Plzeň 301 00
Datová schránka:  645gxav
 
 
 
IČ: 49778064
 
TOPlist
Go to top