Projekt: Rekonstrukce učeben pro výuku přírodovědných a technických předmětů

 Název Programu Rekonstrukce učeben pro výuku přírodovědných a technických předmětů, 

Operační program: 06 Integrovaný regionální operační program

 Číslo výzvy 004/06_16_066/ITI_16_01_010
 Název výzvy

7. výzva-ITI-Plzeň-SC 2.4-Zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro střední vzdělávání včetně bezbariérových opatření - integrované projekty ITI

Datum ukončení fyzické realizace projektu:

 30. 9. 2018

Maximální schválené výdaje projektu:   4 430 012,68 Kč
Registrační číslo projektu CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_066/0005039

 Logo projektu

Obsah a cíle projektu:

Předmětem projektu byla modernizace nevyhovujícího vybavení učeben a souvisejícího zázemí pro výuku fyziky a dalších přírodovědných a technických předmětů. Ty jsou vyučovány ve všech studijních oborech na SPŠ stavební Plzeň a výuka před úspěšným dokončením projektu probíhala v již nevyhovujících prostorech, které neodpovídaly nárokům a standardům, které odpovídají moderní výuce v 21. století. Díky realizaci projektu byla kompletně modernizována učebna fyziky, byla znovu zprovozněna a moderně vybavena fyzikální laboratoř (která již z důvodu zcela nevyhovujícího vybavení nemohla být pro výuku využívána), a byl modernizován a novým nábytkem vybaven i fyzikální kabinet – ve všech 3 prostorech proběhly drobné stavebně-technické práce, došlo k vybavení prostor moderním nábytkem, byly pořízeny moderní výukové technologie a rozsáhlé soubory (6 sad pro žáky a 2 pro učitele) instruktážních výukových pomůcek pro žáky i pro učitele.

Základním cílem projektu "Rekonstrukce učeben pro výuku přírodovědných a technických předmětů" by níže uvedený cíl:

1. Zlepšení kvality a podmínek výuky (teoretické i praktické) fyziky a příbuzných přírodovědných a technických oborů na SPŠ stavební 

Tohoto cíle se díky úspěšné realizaci podařilo dosáhnout. Podařilo se nám kompletně zrenovovat zastaralé a nevyhovující prostory učebny fyziky a příbuzných technických oborů (rekonstrukce podlahy, veškerého mobiliáře - lavice, židle, katedra) a související prostory – znovu jsme zprovoznili odborné laboratoře (opět rekonstrukce podlahy a vybavení novým moderním laboratorním nábytkem a výukovými pomůckami určenými pro odbornou laboratorní výuku) a modernizovali jsme kabinet pedagogů fyziky (rekonstrukce podlahy, dovybavení moderním nábytkem). Vedle modernizace základního zázemí pro výuku se nám podařilo výuku fyziky a příbuzných přírodovědných a technických předmětů modernizovat i prostřednictvím pořízení obsáhlých sad moderních instruktážních výukových pomůcek, které pedagogům umožní koncipovat výuku fyziky a příbuzných přírodovědných a technických oborů moderním způsobem a způsobem, který zvýší jak efektivitu výuky, tak její zajímavost a přitažlivost pro žáky/studenty. 

Realizace projektu a dosažení stanoveného cíle byla minimálně ze střednědobé a dlouhodobé perspektivy de facto nevyhnutelná. Před realizací projektu podmínky a výukové vybavení neumožňovala pedagogům zajistit jak standardní výuku středoškolské fyziky moderním a efektivním způsobem, tak už vůbec nebylo možné vést důležitá laboratorní fyzikální praktika (pro stavařské obory nesmírně důležité) v požadované kvalitě a rozsahu. Modernizace podmínek a výukových prostředků a pomůcek pro výuku fyziky byla nezbytnou podmínkou toho, aby SPŠ stavební Plzeň byla nadále schopna zajistit výuku fyziky a příbuzných přírodovědných a technických oborů plně dle současných standardů kladených na moderní praktickou přípravu absolventů středních škol stavebního zaměření v 21. století. Díky realizaci projektu se tohoto cíle podařilo dosáhnout.

Očekávané změny

Projekt byl potřebný, protože obor stavebnictví představuje jeden z hlavních segmentů hospodářství celého regionu. Výuka fyziky a příbuzných přírodovědných a technických oborů je přitom stěžejním předmětem stavebních oborů (zejména Stavitelství a Technické lyceum), které jsou na naší škole zajišťovány. Kvalitní a zajímavá výuka fyziky a dalších příbuzných přírodovědných a technických předmětů je pro zaujetí zájmu studentů o stavitelství velmi důležitým faktorem, který je jedním z určujících faktorů pro další postoj studentů k oboru jako takovému. Očekáváme, že kvalitně zajištěná výuka, zajímavějším a moderním způsobem koncipovaná výuka, v moderním a příjemném prostředí pozitivně ovlivní zájem studentů o obor, zvýší efektivitu jejich studia a bude je motivovat k dalšímu a hlubšímu zájmu o celý obor stavitelství. Tato pozitivní změna může vyústit ve větší procento úspěšných absolventů, kteří po ukončení studia ve větší míře budou pokračovat ve studiu některého ze stavitelských oborů na VŠ nebo se rozhodnou zahájit svou profesní kariéru v segmentu stavitelství. Tento trend, aby se zvýšila úspěšnost studia i počet absolventů, kteří pokračují v profesní kariéře ve stejném oboru, je žádoucí a potřebný a realizace projektu Rekonstrukce učeben pro výuku přírodovědných a technických předmětů má velký potenciál do budoucna tento pozitivní trend významně podpořit a posílit.

Dále se očekáváme, že moderně vytvořené výukové zázemí přírodovědných a technických předmětů umožní SPŠ stavební v následujících letech více rozvinout volnočasové aktivity zaměřené primárně na děti a mládež a na prohloubení a další zintenzivnění spolupráce i s vysokou školou a spolupracujícími subjekty z řad zaměstnavatelů v regionu. Moderní výukové vybavení a technologie nám nyní skýtají zejména velký prostor pro posílení aktivit směrem k větší motivaci dětí a žáků ZŠ o studium přírodovědných a technických oborů a technické vzdělávání.

 

Více informací viz příloha.

BURZA UČEBNIC aneb AŤ ŽIJE RECYKLACE

 

Burza učebnic u nás proběhne 19. září ve sborovně školy – od 16 hodin.

Komu burza slouží?

Každému, kdo se chce zbavit nepotřebných učebnic, či jiných učebních pomůcek a také zároveň každému, kdo chce ušetřit nejen peníze, ale i naše lesy J

 

K čemu burza slouží?

Můžete zde nakupovat i prodávat aktuálně používané učebnice dle potřeby.

Podmínkou jsou pouze solidní ceny, (které si sami stanovíte),

a dobrý stav prodávaných učebnic - nevytrhané listy…

K prodeji můžete přinést třeba i rýsovací prkna…

První chodská develop, a.s. Klenčí pod Čerchovem 320

hledá pracovníka na pozici

STAVEBNÍ MISTR - STAVBYVEDOUCÍ

Požadavky:

Střední průmyslová škola s maturitou (obor pozemní stavby, inženýrské sítě) - vhodné i pro absolventy.

V případě dosud neukončeného SŠ studia se společnost zavazuje vyplácet studentovi za každý ukončený měsíc studia, a to za měsíce září - červen, v závislosti na jeho stdijních výsledcích a plnění smlouvou stanovených podmínek STIPENDIUM.

Náplň práce:

Řízení stavebních prací na stavbách středního rozsahu se zaměřením zejména na pozemní stavitelství.

Místo výkonu práce:

Domažlice, Plzeň, Praha

Pracovní poměr:

HPP

Mzdové rozpětí:

25 000 - 30 000 Kč + stabilizační příplatek

Nástup dle dohody, možný ihned. S ohledem na sídlo společnosti upřednostňujeme zájemce z Domažlicka.

Kontakt:

Marie Havlová, Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.,">Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., tel. +420 603 893 046, 379 794 658, 379 794 590, 379 794 881

Informace o termínech doklasifikace a opravných zkoušek za školní rok 2017/18 je možno zjistit v sekretariátu školy. 

Dle § 167, odst. 8, zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v platném znění

vyhlašuje ředitelka školy předčasné volby do Školské rady SPŠ stavební, Plzeň do funkce volených členů rady za pedagogické pracovníky místo stávajících

členů zvolených 9. 11. 2017 - Mgr. Lenky Michalcové a Mgr. Lenky Kyptové.

Žádost o konání předčasných voleb na místa dvou volených zástupců pedagogických pracovníků podala většina voličů oprávněných volit tyto

členy Školské rady 29. 6. 2018.

Volby proběhnou ve středu 26. 9. 2018 v sekretariátu školy. Do 28. 8. 2018 do 16:00 hod. bylo možno navrhovat kandidáty do mimořádných voleb. Je třeba, aby kandidáti potvrdili souhlas s uveřejněním na kandidátce do 5. 9. 2018 v sekretariátu školy. Jedná se o tyto navržené kandidáty:

Mgr. Bartovská, Ing. Drahokoupilová, Mgr. Chmelíková, Ing. Jakubcová, Ing. arch Mainzerová, Ing. Maternová, Mgr. Matoušková, Mgr. Michalcová, Ing. Raunerová. Předseda volební komise je Mgr. Aleš Grubr.

Oprávněnými voliči jsou pedagogičtí pracovníci školy.

Funkce člena ŠR zvoleného ve volbách 9. 11. 2017 skončí dnem, kdy je do funkce zvolen nový člen v předčasných volbách dne 29. 8. 2018.

Informace o pozici naleznete v příloze

 

Projekt Personální podpora a osobnostní rozvoj na SPŠ stavební, Plzeň

Naše škola realizuje v průběhu roků 2017, 2018 a 2019 (od 1.9.2017 do 31.8.2019) projekt „Personální podpora a osobnostní rozvoj na SPŠ stavební Plzeň”, který je spolufinancován z prostředků a díky podpoře Evropské unie. 

 Název Programu Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání 
 Číslo výzvy 02_16_035 
 Název výzvy Výzva č. 02_16_035 pro Podpora škol aformou projektů zjednodušeného vykazování - Šablony pro SŠ a VOŠ I pro méně rozvinutý region v prioritní ose 3 OP (výzva určena pro území mimo hlavní město Praha) 
 Název projektu  Personální podpora a osobnostní rozvoj na SPŠ  stavební, Plzeň
Registrační číslo projektu CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_035/0008002

Díky podpoře Evropské unie prostřednictvím Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání může naše škola realizovat projekt „Personální podpora a osobnostní rozvoj na SPŠ stavební Plzeň”, jehož rozpočet je 968.028,- Kč, přičemž naše škola získá podporu 100% - a to z rozpočtu EU a ze státního rozpočtu ČR.

Hlavním cílem projektu "Personální podpora a osobnostní rozvoj na SPŠ stavební Plzeň" je podpora naší školy v oblasti personální, prostřednictvím poskytnuté dotace na aktivity a činnosti školního psychologa, na podporu rozvoje kariérového poradentství na naší škole a dále na další vzdělávání našich pedagogických pracovníků a na aktivity vedoucí k propojování teoretického vyučování s praxí prostřednictvím podpory zapojování odborníků z praxe do výuky na naší škole a tímto zajistit profesní a odbornou podporu pedagogů naší školy.

Střední průmyslová škola stavební, Plzeň, Chodské nám. 2 si velice váží této pomoci Evropské unie a operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání a děkuje za její podporu.

V současné době je projekt ve fázi realizace prvního plánovaného roku. Po skončení prvního roku realizace budou na stránkách uveřejněny naplněné cíle a výstupy z první fáze realizace projektu.

OYE ateliér hledá studenta/tku architektury na částečný úvazek a absolventa na plný úvazek.

Hledáme studenta s nadstandartním zájmem o obor na částečný úvazek a absolventa na plný úvazek, ideálně již s praxí. Hladáme i absolventy středních škol stavebních. Působíme v Plzni/ Rokycanech a Praze.

Zajímavé projekty různých měřítek i fází. Oceníme kreativitu, samostatnost, zodpovědnost, invenci, zkušenosti s řešením interiéru, motivaci, nasazení a smysl pro humor a hlavně spolehlivost. 

Požadujeme zvládnutí ArchiCadu, případně Auto Cadu a Sketchupu dále Photoshop. etc.

V případě zájmu nás kontaktujte na emailu. K emailu přiložte své CV a portfolio. 

Kontakt: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

              Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

telefon: 721490087 nebo 774984250

www.oye-atelier.cz

www.facebook.com/oyeatelier

Strana 1 z 20

Kontakt

Střední průmyslová škola stavební Plzeň
Chodské náměstí 2
Plzeň 301 00
Datová schránka:  645gxav
Bankovní spojení: 72 79 78 309 / 0800
 
 
IČ: 49778064
 
TOPlist
Go to top