Dopis ministra školství a Informace k novému zákonu o přijímacím řízení na střední školy a k ukončování středoškolského vzdělávání ve školním roce 2019/2020 naleznete v příloze.

Vážená paní ředitelko,

vážený pane řediteli,

dovolte mi Vás informovat, že zákon č. 135/2020 Sb., o zvláštních pravidlech pro přijímání k některým druhům vzdělávání a k jejich ukončování ve školním roce 2019/2020, dnes vyšel ve Sbírce zákonů (k dispozici zde).

V současné chvíli probíhá na MŠMT příprava prováděcích vyhlášek. Po jejich vydání Vás budeme informovat o konkrétních organizačních a technických podrobnostech. Do té doby, prosím, mějte trpělivost.

S pozdravem

Ing. Ivo Leinveber

vedoucí RDC

CZVV

V důsledku mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví, které zakazuje osobní přítomnost žáků při vzdělávání ode dne 11. 3. 2020, probíhá vzdělávání zákyň a žáků Spřední průmyslové školy stavební, Plzeň distanční formou. Sledujte, prosím, webové stránky školy, program Bakalář a mailovou korespondenci.

Jitka Maulová,

ředitelka školy

Aktualizovaná doporučení a nařízení ohledně výskytu koronaviru, který způsobuje onemocnění Covid 19, jsou následující

- zákonní zástupci žáků, kteří byli v Itálii v termínu od 24. 2. 2020, nechají prosím své děti ve 14 denní karanténě, a to bez ohledu na to, zda se vrátili před půlnocí z 6. 3. na 7. 3. 2020 nebo až po ní, kdy je karanténa povinná, absence se bude posuzovat jako nezapočitatelná absence,

- zletilí žáci, kteří byli v Itálii v termínu od 24. 2. 2020, nebudou 14 dní od návratu navštěvovat školu a zůstanou ve 14 denní karanténě, a to bez ohledu na to, zda se vrátili před půlnocí z 6. 3. na 7. 3. 2020 nebo až po ní, kdy je karanténa povinná, absence se bude posuzovat jako nezapočitatelná absence,

- rodiče prosíme, aby v případě zdravotních potíží dětí či v rodině nepodceňovali situaci a neposílali syna či dceru do školy a kontaktovali své ošetřující lékaře, absence se bude posuzovat jako nezapočitatelná absence,

- zletilé žáky prosíme, aby v případě zdravotních potíží či v případě zdravotních potíží v rodině nepodceňovali situaci, nechodili do školy a kontaktovali své ošetřující lékaře, absence se bude posuzovat jako nezapočitatelná absence,

- zákonný zástupce žáka nebo zletilý žák o karanténě informuje neprodleně třídního učitele emailem nebo telefonicky, třídní učitelé předají informaci o karanténě též ředitelce školy,

- zákonný zástupce žáka nebo zletilý žák o zdravotních obtížích informuje neprodleně třídního učitele emailem nebo telefonicky,

- v případě, že žák nebude docházet do školy, se musí zdržovat doma, v opačném případě bude jeho absence posouzena jako „neomluvená“,

- pracovníci školy v případě, že by nebylo v některé z učeben nebo na WC k dispozici mýdlo, ihned toto nahlásí v ředitelně školy,

- nepedagogičtí zaměstnanci zajišťují úklid v plném rozsahu své pracovní náplně s použitím virucidních úklidových prostředků, doplňují mýdlo ve třídách a na WC,

- dezinfekčními prostředky bude i v průběhu dne prováděno ošetření klik na WC, madel vstupních dveří apod.,

- v průběhu provozu školy prosím pedagogy, aby prováděli krátkodobé, ale intenzivní větrání učeben,

- s platností od 9. 3. 2020 budou rušeny některé plánované mimoškolní akce, zrušení akcí bude posuzováno individuálně.

Sledujme svůj zdravotní stav

Žáci v případě zdravotních potíží neprodleně kontaktují třídního učitele či jiného pedagoga, což samozřejmě obdobně platí i pro zaměstnance školy, kteří budou informovat vedení školy a následně telefonicky svého ošetřujícího lékaře.

Tato doporučení a opatření budou aktualizována v souvislosti s vývojem situace výskytu koronaviru v České republice a se stanovením opatření dotčenými orgány.

V Plzni dne 9. 3. 2020                                                                                                   Jitka Maulová

 

Omezení provozu školní jídelny při Střední průmyslové škole stavební, Plzeň

Z důvodu nepříznivého vývoje epidemiologické situace bude provoz školní jídelny omezen. Jídelna bude zabezpečovat stravování pouze pro své žáky a zaměstnance a pro zaměstnance a žáky smluvních subjektů – škol. Toto opatření bude platit až do odvolání.

Omlouváme se za vzniklé komplikace.

V Plzni dne 7. 3. 2020 Jitka Maulová

ředitelka školy

 

Aktuální informace ze dne 7. 3. 2020

Na základě Mimořádného opatření vydaného Ministerstvem zdravotnictví, č.j. MZDR 5503/2020-10/PRO ze dne 06. 03. 2020 a interního pokynu hejtmana Plzeňského kraje Ing. Josefa Bernarda pro organizace zřizované Plzeňským krajem a obchodní společnosti Plzeňského kraje ze dne 6. 3. 2020 žádám zákonné zástupce nezletilých žáků a žákyň, zletilé žákyně a zletilé žáky, aby dodrželi následující opatření:

Žákyně a žáci, kteří se vrátili z území Italské republiky do ČR v období, kdy do dnešního dne neuplynulo 14 dní, nebudou docházet do školy z důvodu nepříznivého vývoje epidemiologické situace do doby, než uplyne lhůta 14 dnů od jejich návratu z Italské republiky do ČR. Žádám zákonné zástupce nezletilých žáků a žákyň, zletilé žákyně a zletilé žáky, aby neprodleně informovali své třídní učitelky a třídní učitele o důvodech své absence.

Sledujte prosím aktuální informace na stránkách www.mzcr.cz a www.spsstav.cz.

V Plzni dne 7. 3. 2020                                                                            Jitka Maulová

                                                                                                                    ředitelka školy

Strana 2 z 25

Kontakt

Střední průmyslová škola stavební Plzeň
Chodské náměstí 2
Plzeň 301 00
Datová schránka:  645gxav
 
 
 
IČ: 49778064
 
TOPlist
Go to top