PLZEŇSKÝ KRAJ - Krajský úřad

Ředitel krajského úřadu vyhlašuje výběrové řízení na pracovní pozici:

 • referent na úseku vodního hospodářství odboru životního prostředí

Místo výkonu práce: Plzeň

Druh práce: referent

Pracovní poměr: doba určitá – 2 roky

Datum nástupu: srpen, září 2017

Předpoklady pro vznik pracovního poměru úředníka:

dle § 4 zák. č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků, ve znění pozdějších předpisů

Náplň práce:

 • příprava podkladů pro zadání aktualizace Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Plzeňského kraje
 • spolupráce se zhotovitelem při zpracování aktualizace Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Plzeňského kraje v letech 2017-2018
 • komunikace s obcemi, vlastníky a provozovateli vodovodů a kanalizací, zpracování jejich požadavků v mapové i textové podobě

Požadavky kladené na uchazeče o uvedenou pozici:

 • střední vzdělání s maturitní zkouškou technického zaměření
 • organizační a komunikační schopnosti, umění jednat s lidmi
 • flexibilita, zodpovědnost a spolehlivost
 • uživatelská znalost programů MS OFFICE
 • ochota dále se vzdělávat
 • řidičský průkaz skupiny „B“

Výhodou uchazečů je:

 • vzdělání stavebního směru
 • praxe v oboru vodovodů a kanalizací
 • praxe s grafickými informačními systémy (ArcGIS)
 • uživatelská znalost používání tabulkových a databázových softwarů (Excel, Access)

Náležitosti písemné přihlášky:

 • jméno, příjmení a titul uchazeče
 • datum a místo narození uchazeče
 • státní příslušnost uchazeče
 • místo trvalého pobytu, telefonické spojení uchazeče
 • číslo občanského průkazu (číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního občana) uchazeče
 • datum a podpis uchazeče
 • datum možného nástupu uchazeče

Součástí písemné přihlášky bude:

 • životopis, ve kterém se uvedou údaje o dosavadních zaměstnáních a odborných znalostech a dovednostech týkajících se správních činností
 • výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší 3 měsíců (u cizích státních příslušníků též obdobný doklad osvědčující bezúhonnost vydaný domovský státem, pokud takový doklad domovský stát nevydá, doloží čestným prohlášením)
 • ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání
 • další doklady, které se týkají odborné způsobilosti uchazeče

Platová třída odpovídající druhu práce: 9

Přihlášku s požadovanými doklady zašlete nejpozději do 22 .6 . 2017

na adresu:

Krajský úřad Plzeňského kraje

odbor kancelář ředitele

Škroupova 18, 306 13 Plzeň

V letošním ročníku soutěže o nejlepší studentský projekt firmy Ytong zvítězil v regionálním kole student David Foud. Jeho práce však neměla konkurenci ani v celostátním kole, které proběhlo minulý týden.David tak získal prvenství i v celostátním měřítku. Blahopřejeme. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                     Hana Fládrová

Plasy, to není jen klášterní komplex, to není jen muzeum stavitelského dědictví. Plasy, to jsou i výtvarně řemeslné dílny. Studenti 1.PA a stavařská část 1.IP se účastnili jedné z nich, která nám přiblížila dobu renesance.Každý si pod odborným dohledem Kristýny Koderové vyrobil své sgrafito. Proces začínal vlastnoruční výrobou rámečku a pokračoval rozprostřením jádrové omítky. Po dobu jejího tvrdnutí si každý připravil svůj výtvarný návrh sgrafita. Práce pokračovala nanášením lícní vrstvy a přenesením motivu na omítku. Následovalo postupné vyškrabávání nežádoucí hmoty až k finální podobě obrazu. V technologické přestávce jsme s výkladem Jana Trnky navštívili muzeum. Zde jsme viděli proces výstavby od základních stavebních materiálů, přes stavební prvky až po ukončení stavby pokládkou krytiny a povrchovými úpravami. Z návštěvy máme mnoho zážitků, něco jsme se dozvěděli, něco jsme si vlastníma rukama vytvořili a ještě odvezli domů. Už se těšíme na další výtvarně řemeslnou dílnu.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Hana Fládrová

je železniční tunel stavěný na trati Praha–Plzeň  mezi železniční stanicí Ejpovice a železniční zastávkou  Plzeň-Doubravka. Stavba tunelu započala v roce 2013 a je součástí modernizace západní části tranzitního železničního koridoruKromě zázemí firmy Metrostav a.s. jsme měli možnost vidět jak povrchové zabezpečení vjezdových portálů pilotovými stěnami, záporové pažení terénu, tak i průběh stavby na povrchu.  Pak jsme vstoupili do jižního tunelu vjezdovým portálem nedaleko obce Kyšice a prošli jím až k vyústění výjezdem v Plzni - Dobravce. Cestou jsme se dozvěděli mnoho technických údajů. Tunelový komplex je tvořen dvěma tunelovými tubusy o vnitřním průměru 8,7 metru. Oba tubusy jsou raženy pomocí razicího štítuTBMS 799. Severní tunelový tubus má délku 4115 metrů, jižní pak 4080 metrů. Maximální osová vzdálenost tubusů je 48 metrů. Oba tunelové tubusy jsou vzájemně propojeny osmi tunelovými propojkami, umožňujícími evakuaci cestujících do druhého tunelového tubusu. Ostění každého tubusu je tvořeno betonovým prstencem o vnitřním průměru 8,7 metrů, skládajícího se ze sedmi základních segmentů a jednoho vázacího. Délka jednoho prstence je 2 metry a hmotnost 60 000 kg. Prstence byly vyrobeny v areálu firmy Armado v Dýšině, nedaleko vlastní stavby tunelů. Kolejový svršek bude ukládán nikoliv do štěrkového lože, ale na pevný podklad. Jeho betonáž jsme v závěru tunelu také mohli spatřit. 

                                                                                                                                                                                                                                                                       Hana Fládrová

Původně gotický dům byl přestavován renesančně. Přestavbu v pozdně barokním slohu v roce 1777 řídil pravděpodobně plzeňský stavitel Antonín Barth. Dům zdobí původní domovní znamení - zlacený reliéf slunce. Odtud jeho název. Objekt neměl v minulé době žádné využití a velmi zchátral. Plzeňští památkáři zajistili jeho obnovu a od roku 2002 slouží Národnímu památkovému ústavu. Prohlídkový okruh nás zavedl do středověkých sklepů s konferenčním sálem. V mázhausu v přízemí se pořádají pravidelné fotografické výstavy. Dvůr, bývalé černé kuchyně, sekretariát ředitele s nástěnnými malbami, hovorny, pavlače, kanceláře a archivy. Průvodcem nám byl Mgr. D. Růžička, kterému tímto děkujeme za příjemné a poučné vyprávění o stavební památce v historickém jádru Plzně.                                                                                                                                                                                                                                                                                                               Hana Fládrová

Na konci dubna navštívili studenti 3PA a 3GP muzeum v přírodě, zachycující dějiny všedního dne ve středověku. Historický park je živé interaktivní muzeum, které nabízí celou řadu možností, jak se aktivně zapojit do různých programů. My jsme si vybrali  "lov a obranu"  doplněnou lukostřelbou. Druhá skupina řešila  "stravování"  spojené s rozděláváním ohně a pečení chleba. Cesta časem začala raně středověkou slovanskou vesnicí, poté jsme vystoupali na obytnou věž  obehnanou hradbami a vodním příkopem a nakonec jsme se dostali do osady z vrcholného středověku. I přes velkou nepřízeň počasí se nám park líbil. Na vlastní kůži jsme zažili středověk, tak jak ho prožívali naši předkové v 8. až 13. století.

TACHOV

Při zpáteční cestě z Bärnau jsme navštívili nejprve jízdárnu Světce. Jedná se o nejen největší stavbu tohoto druhu na našem území, ale i druhou největší v Evropě. Monumentální stavba z roku 1861 spojuje prvky průmyslové architektury s představou aristokratické stavby. Stav stavby byl v roce 2000 tak zchátralý, že připomínal spíše ruinu a uvažovalo se o jejím zboření. Od roku 2001 však nastal obrat k lepšímu a byla zahájena rekonstrukce, která pokračuje až do dnešních dnů. Monumentální není stavba jen z vnější strany, ale i vlastní jízdárenská hala s odkrytým pohledem do nádherného krovu s podélnou lucernou. Postupně jsme si mohli prohlédnout celé zázemí haly od sklepa a ž po krov. Kovárna, sklady, prostor pro odvoz hnoje shozem přímo na valníky. Poté následují stáje pro 24 koní, ochozy pro návštěvníky a ještě výše obytné pokoje a knížecí lóže. Řešení krovu bylo náročné i z hlediska velmi členitého půdorysu. Úžasný pan průvodce nás seznámil nejen s historií knížecího rodu Windischgrätzů, stavbou samotnou, ale velmi zábavnou formou přidal několik historek z minulosti. Další významnou památku města Tachov, kterou jsme navštívili, byly městské hradby a věže. Gotické opevnění pochází z poloviny 14. století. Nepravidelný půdorys středověkého města obklopovala asi 8 až 10 metrů vysoká a asi 1,5 metru silná okružní hradba. Hradba obsahovala celkem 26 věží, 21z nich se dochovalo dodnes a jsou postupně rekonstruovány . Hradební věže dosahovaly výšky 11 až 14 metrů a směrem do města byly otevřené. Jde o kamenné opevnění bez doplňujících dřevěných konstrukcí a ochozů. Snížilo se tím nebezpečí zničení ohněm při obléhání nebo při požáru v samotném městě. Takové opevnění bylo možno bránit s malým počtem obránců z hustě řazených věží. Po rozhledech z věží do okolní krajiny jsme plni historie ukončili naše cestování časem a vrátili se do současnosti                                                                                                                                                                                                                                                                           Hana Fládrová

Pro oddělení výroby plastových oken hledáme technika - přípraváře.
Nabízíme práci v rozvíjející se firmě s perspektivou pro mladé lidi. Požadujeme aktivního pracovníka se schopnostmi učit se novým věcem, znalostí práce na PC s běžnými programy Word, Exel, Outlok. Kreslící program Klaes proškolíme. Řidičský průkaz a znalost NJ  výhoda - není podmínka. Po zapracování zajímavé platové podmínky závislé na schopnostech uchazeče, plus odměny v podobě 13 a 14 platu. Nástupní plat 12 000,- Kč a po tříměsíční zkušební době 15000,- Kč. Další růst platu v závislosti na stupni zapracování a schopnosti přijmout další úkoly.

 

           Pavel Vránek
           PGOkno, s.r.o.   
           Tyršova 312
 330 11 Třemošná
 
Mobil: 603 724 099

 
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Jsme stavební průmyslová škola, a proto častým cílem našich exkurzí je Národní technické muzeum Centrum stavitelského dědictví Plasy. Letošní exkurze se účastnila také třída 3. TL, která kromě muzea navštívila v Plasích také klášter. Cílem bylo především seznámit se s obdivuhodným barokním způsobem založení nosných konstrukcí a velmi zajímavým systémem větrání a vytápění klášterního konventu.

Jako každým rokem tak i letos vyrazily druhé ročníky na exkurzi do Prahy. Cílem byla především prohlídka Pražského hradu s návštěvou katedrály sv. Víta, Vladislavského sálu, baziliky sv. Jiří a Zlaté uličky s Daliborkou. Zatímco v Plzni pršelo, nám počasí přálo, a tak jsme se na nádraží vrátili přes Karlův most a Staré Město pražské pěšky.

Strana 14 z 30

Kontakt

Střední průmyslová škola stavební Plzeň
Chodské náměstí 2
Plzeň 301 00
Datová schránka:  645gxav
 
 
 
Prohlášení o přístupnosti
IČ: 49778064
 
TOPlist
Go to top