Město Dobřany, Náměstí T.G.M. 1, 334 41 Dobřany

Tajemník Městského úřadu Dobřany vyhlašuje v souladu se zákonem 312/2002 Sb.,
o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen zákon o úřednících)

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ č. 6/2022

na vznik pracovního poměru úředníka ÚSC zařazeného do MěÚ Dobřany jako

referent/ka stavebního odboru

Rámcová pracovní náplň: výkon činnosti na úseku územního plánování a stavebního řádu

Místo výkonu práce:            Městský úřad Dobřany, správní obvod MěÚ

Platová třída odpovídající druhu práce:   dle katalogu prací – 10. pl. tř.

Pracovní úvazek:                                          plný

Nabízíme:                               dobré platové podmínky. V případě dobrých pracovních výsledků čtvrtletní odměny, k dispozici IT vybavení a mobilní telefon.

Další benefity:                       pro zaměstnance poskytujeme flexi-passy, stravné.

Předpokládaný datum nástupu:                            ihned nebo dle dohody- pracovní poměr na dobu neurčitou

Kvalifikační a odborné požadavky:
  • ukončené VŠ nebo SŠ vzdělání stavebního, architektonického nebo právnického směru
  • zvláštní odborná způsobilost při územním rozhodování a při rozhodování na úseku stavebního řádu a vyvlastnění dle zákona č. 312/2002 Sb. o úřednících a prováděcí vyhlášky č. 512/2002 Sb. výhodou
  • dobrá znalost práce na PC
  • řidičský průkaz skupiny B výhodou

 

Náležitosti písemné přihlášky:

  • jméno, příjmení a titul zájemce
  • datum a místo narození, státní příslušnost
  • místo trvalého pobytu
  • číslo občanského průkazu (číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního občana)
  • datum a podpis zájemce

Výběrového řízení se mohou zúčastnit uchazeči, kteří splňují předpoklady pro vznik pracovního poměru úředníka ve smyslu ustanovení § 4 odst. 1 zákona č. 312/2002 Sb.,
o úřednících, tj. úředníkem se může stát fyzická osoba, která:

-         je státním občanem České republiky, popřípadě fyzická osoba, která je cizím státním občanem a má v České republice trvalý pobyt;

-         dosáhla věku 18 let;

-         je způsobilá k právním úkonům;

-         je bezúhonná ve smyslu ustanovení § 4 odst. 2 zákona č. 312/2002 Sb. o úřednících;

-         ovládá jednací jazyk.

 

Uchazeč podá písemnou přihlášku, která musí obsahovat tyto náležitosti:

a) jméno, příjmení a titul uchazeče

b) datum a místo narození uchazeče

c) státní příslušnost uchazeče

d) místo trvalého pobytu uchazeče, telefonický kontakt

e) číslo občanského průkazu nebo číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního občana

f) datum a podpis uchazeče

K přihlášce je nutno připojit tyto doklady:

a) životopis, ve kterém se uvedou údaje o dosavadních zaměstnáních a o odborných znalostech
a dovednostech týkajících se správních činností (strukturovaný životopis) včetně telefonického a e-mailového kontaktu

b) výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce - ORIGINÁL

c) ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání,

d) další doklady, které se týkají odborné způsobilosti uchazeče

e) podepsané prohlášení uchazeče v následujícím znění:

Poskytnutím svých osobních údajů v rozsahu podkladů pro přihlášku do výběrového řízení dávám, ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, souhlas k jejich zpracování.

Jméno a příjmení, datum narození, vlastnoruční podpis

Lhůta, způsob a místo doručení přihlášek:

Přihlášku s přílohami doručte do 22. dubna 2022 (do 13.00 hod) buď osobně na podatelnu MěÚ Dobřany nebo poštou na adresu: MěÚ Dobřany, náměstí T.G.M. 1, 334 41 Dobřany. Uzavřenou obálku označte nápisem NEOTVÍRAT - VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ Č. 6/2022 – SO a vypište adresu odesílatele.

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit toto výběrové řízení kdykoliv v jeho průběhu.

Nevyžádané doklady s osobními údaji budou v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů v platném znění, po skončení výběrového řízení skartovány, pokud si je uchazeči nevyzvednou osobně, nebo nepožádají o jejich vrácení poštou do 14 dnů od skončení výběrového řízení.

V Dobřanech dne 22. 3. 2022.

                                                                                                          Ing. Petr Brandl v. r.

                                                                                                          tajemník MěÚ Dobřany

Zveřejněno od  22. 3. 2022.

Zveřejněno bude do 22. 4. 2022.

Milé studentky a milí studenti,

 
možná jste si v minulých dnech všimli plakátů, prostřednictvím nichž vás ekotým zve na diskuzní snídani se zastřešujícím názvem "Od základů po krovy." Jestli vás zajímají nejnovější trendy v udržitelné výstavbě a chtěli byste si o tom popovídat (a dát si u toho snídani), jste srdečně zváni. Debatu povede pan učitel Ondřej Krejčí.
Akce se koná zítra ráno od 7:20 do 8:50 ve sborovně školy. Vstupným je snídaně a předchozí registrace. Kromě QR kódu, který najdete na plakátech, můžete využít i tento odkaz: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdeFgKl4HChqVAb6FG39Ug_SFAWSP_DQDHA0HWt78f2q1hIaw/viewform?usp=sf_link.

Kapacita je omezená, ale zatím je místa dost. 
Budeme se na vás těšit!
 
Váš ekotým! 
 
OD ZÁKLADŮ PO KROVY 1


Přijďte se zdokonalit ve hře králů - v šachách.

Každé úterý se setkáváme v IC a hrajeme několik partií od 14:30 do 15:30
(1. skupina) a poté od 16:00 do 17:00 (2. skupina), případně probereme trochu té šachové
teorie. Skupinu si vyberte podle rozvrhu, která vám vyhovuje víc. Nemusíte na kroužku být
celou dobu, i částečná účast je vítána : )
Můžete si přinést i jinou stolní hru (Bang, Osadníci z Katanu, Citadela… fantazii se
meze nekladou).
Začínáme už v úterý 22. 3. 2022 menším turnajem v rychlošachách, tak neváhejte.
Pokud byste měli zájem, řekněte nám, prosím, předem, ale můžete přijít i neohlášeně.
Šachovnice, figurky i hodiny máme zajištěny, ale můžete přinést i vlastní.

Více informací u Patrika Jendeleho (3. PA) a Davida Zicha (3. G)
Těšíme se na vás : )

Ve středu, 16. března 2022 bude v kinosálu probíhat série přednášek na téma darování krve a kostní dřeně - pro 3. a 4. ročníky.
 
Na konci přednášek se budou moci plnoletí zájemci zapsat do registru dárců kostní dřeně přímo na místě. Vyplní krátký dotazník a sami si odeberou vzorek z dutiny ústní pomocí dvou štětiček. U registrace je potřeba předložit občanský průkaz.

 

Strana 3 z 30

Kontakt

Střední průmyslová škola stavební Plzeň
Chodské náměstí 2
Plzeň 301 00
Datová schránka:  645gxav
 
 
 
Prohlášení o přístupnosti
IČ: 49778064
 
TOPlist
Go to top