Maturitní zkoušky  
podzim praktická část: 3. září až 4. září 2020
podzim společná část na spádové škole: 1. září – 4. září 2020
podzim profilová část:

7. a 8.  září 2020

jaro společná část - testy  od 3. 5. 2021  do 7. 5. 2021
jaro praktická část  od 1. 4. do 10. 6. 2021 (termín bude upřesněn 2 měs. před konáním zkoušky)
jaro profilová část  od 16. 5. do 10. 6. 2021 (termín bude upřesněn 2 měs. před konáním zkoušky)
   
Seznamovací kurz pro 1. ročníky: 1. září – 3. září 2020
Cykloturistický kurz pro 3. ročníky: 7. – 18. září 2020
   
Zájezd do Francie  
Point 14   
Praha 4. ročníky  
Dachau   
Terezín (3. ročníky) 2. - 4. listopadu 2020
Lyžařský kurz pro 2. ročníky: leden, březen 2021
Školní kolo SOČ:  
Vánoční laťka:   22. prosinec 2020
   
Prázdniny:  
podzimní: 29. - 30. října 2020
vánoční: 23. prosince 2020 – 3. ledna 2021 (škola od 4. 1. 2021)
pololetní: 29. ledna 2021
jarní: 8. – 14. března 2021
velikonoční: 1. - 5. dubna 2021
letní: 1. července - 31. srpna 2021
ředitelské volno 4. ročníků  
   
Praxe:  
3. IP, 3. PA

 

3. PA, 3. IP, 3. G, 3. TL a 2. TL 

3. G

 

 

 

Den otevřených dveří: pátek 27. listopadu 2020 od 14.00 do 17.00 hod.
  sobota 28. listopadu 2020 od 9.00 do 13.00 hod.
  čtvrtek 4. února 2021 od 14.00 do 17.00 hod.
   
Přípravné kurzy 7. ledna 2020, více na Úřední desce
  (dle počtu přihlášených do 13. prosince 2019)
   
Klasifikace  
1. pololetí do 25. ledna 2021
2. pololetí vyjma 4. roč.  
2. pololetí 4. ročníky do 20. dubna 2021
   
Třídní aktivy rodičů: 18. listopadu 2020 od 17h 
  31. března 2021 od 17h
   

 

 


 

KONEČNÉ VÝSLEDKY PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY PRO ŠK. ROK 2020/2021 NA JEDNOTLIVÉ OBORY NALEZNETE NÍŽE  V PŘÍLOZE.

 


OD 16. 6. V ČASE OD 8:00 DO 16:00 PŘIJÍMÁME ZÁPISOVÉ LÍSTKY A ŽÁDOSTI O NOVÁ ROZHODNUTÍ              V SEKRETARIÁTU ŠKOLY.

(POLEDNÍ PAUZA 11:00 - 11:30)


 

 

Uchazeči o studium na naší škole ve školním roce 2020/2021  budou konat přijímací zkoušky formou centrálně zadávaných jednotných testů.  

Na úřední desce je ke stažení i Přihláška ke studiu ve formátu pdf, xls, xlsx.

Přihlášky přijímáme do 2. března 2020

Nezapomeňte do přihlášky uvést:

   • obor (Stavebnictví, Geodézie a katastr nemovitostí, Technické lyceum )
   • v případě tělesných omezení uvést zájem o zdravotní tělesnou výchovu
   • speciální vzdělávácí potřeby (přiložit originál posudku z PPP)
   • uvést email pro zaslání výsledků z CERMATU - čitelně hůlkovým písmem

 Šk. rok 2020/2021

Aktuální informace k přijímacímu řízení s ohledem na hygienická opatření kvůli nemoci COVID 19

Aktuální informace naleznete v příloze níže /Informace k JPZ/


 

Termíny konání jednotlivých testů

viz příloha tohoto článku.

 

Každý uchazeč může konat test z českého jazyka a matematiky jedenkrát.

V případě, že uchazeč nekoná test pro vážné důvody (omluva do 3 dnů), je stanoven náhradní termín na 23.6.2020

ROZHODNUTÍ o přijetí / nepřijetí bude zveřejněno do 16.6.2020, s podklady k rozhodnutí o přijetí / nepřijetí se budou moci uchazeči a zákonní zástupci seznámit v sekretariátu školy.

 Na žádný ze studijních oborů nevyžadujeme lékařské potvrzení.

 

Maximální počty žáků

obor:          STAVEBNICTVÍ 36-47-M/01 – celkem 90 žáků

         GEODÉZIE A KATASTR NEMOVITOSTÍ 36-46-M/01 – 30 žáků

                  TECHNICKÉ LYCEUM 78-42-M/01 - 30 žáků

Nabízíme pro všechny obory

Možnost výuky zdravotní tělesné výchovy pro žáky zařazené do 3. zdravotní skupiny (v případě dostatečného počtu cca 15).

Kritéria pro přijetí do prvního ročníku

Ve školním roce 2019/2020  budou uchazeči o studium na SPŠ stavební, Plzeň konat přijímací zkoušky formou centrálně zadávaných jednotných testů. V testech může uchazeč dosáhnout 50 bodů v testu z matematiky a 50 bodů v testu z českého jazyka (tj. maximálně 100 bodů).

Podmínky přijetí:

 1. Uchazeč musí dosáhnout alespoň 10 bodů v testu z matematiky a 10 bodů v testu z českého jazyka.
 2. Za průměrný prospěch 1,00 za poslední tři pololetí na základní škole (případně ve srovnatelném ročníku víceletého gymnázia) získá uchazeč 5 bodů.
 3. Bude-li splněn bod jedna, vynásobí se tomu, kdo dal na naši školu obě přihlášky (různé obory), celkový počet bodů koeficientem 1,02. 
 4. Pokud je žák hodnocen z chování jiným stupněm než velmi dobrým (v posledních třech pololetích na základní škole, případně ve srovnatelném ročníku víceletého gymnázia), snižuje se celkový počet bodů o 25.

Uchazeči budou seřazeni sestupně dle počtu získaných bodů podle jednotlivých oborů. Přijati budou všichni uchazeči, kteří splnili podmínky přijetí až po maximální počet přijímaných žáků. Při rovnosti bodů rozhodují o pořadí známky z 1. pololetí posledního ročníku základní školy (případně srovnatelného ročníku víceletého gymnázia) z profilových předmětů matematiky, českého jazyka, cizího jazyka (maturitního) a fyziky v tomto pořadí.

Výsledky přijímacího řízení

Výsledky jednotlivých testů z ČJ a MAT budou zveřejněny na webu školy a vyvěšeny na vstupních dveřích školy, termín zveřejnění bude upřesněn. 

Svůj úmysl vzdělávat se na naší škole potvrdí uchazeč odevzdáním zápisového lístku ředitelce školy, a to do 5 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí.

Rozhodnutí o přijetí se nevydávají. Rozhodnutí o nepřijetí budou odeslána dopisem s doručenkou.

Podání žádosti o nové rozhodnutí

Podle zákona č. 135/2020 Sb. nemůže uchazeč v roce 2020 podat proti rozhodnutí o nepřijetí odvolání. 

I nadále, avšak existuje možnost, jak přijmout uchazeče, který:

1. uspěl u přijímací zkoušky, resp. splnil kritéria pro přijetí, ale nebyl přijat z kapacitních důvodů.

Tento uchazeč může podat žádost o vydání nového rozhodnutí podle § 101 písm. b) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen žádost).

Podle § 11 odst. 1 vyhlášky č. 232/2020 Sb., o přijímacím řízení, maturitní zkoušce a závěrečné zkoušce ve školním roce 2019/2020, žádost musí uchazeč podat do 3 dnů ode dne, kdy mu bylo doručeno rozhodnutí o nepřijetí. Počátek této lhůty začíná dnem následujícím po dni doručení rozhodnutí. Lhůta je dodržena i tehdy, když uchazeč podá žádost na poště poslední den lhůty. 

Žádost viz. příloha.

 

Výsledky přijímacího řízení dle §60e školského zákona
pro školní rok 2020/2021 Celkem Český jazyk Matematika
Stavebnictví 1. přijatý uchazeč 92 43 49
                   poslední přijatý uchazeč 41 22 19
Geodézie a katastr nemovitostí - 1. přijatý uchazeč 84 46 38
                   poslední přijatý uchazeč 28 15 13
Technické lyceum - 1.přijatý uchazeč 96 48  48
                   poslední přijatý uchazeč 59 32 27

Prezentace oboru je na úřední desce v sekci Pro uchazeče.

Žáci

 • v terénu provádí geodetická měření za pomoci moderních geodetických přístrojů (totální stanice, nivelační přístroje, GNSS stanice, robotická totální stanice one-man),
 • data, naměřená při geodetické praxi, zpracovávají s využitím grafických systémů Kokeš a Geus,
 • vyhotovují polohopisné a výškopisné plány, účelové mapy, vytyčovací výkresy či geometrické plány,
 • pracují s nejrozšířenějším komerčním systémem GIS - programem ArcGIS, ve kterém zpracovávají data a informace do formy digitálních map, provádí analýzy nad geografickými daty, generují 3D modely terénu atp.,
 • rozhodují o volbě efektivní a přesné geodetické metody měření, volí kartografické vyjadřovací prostředky vhodné pro konkrétní mapu, konstruují zaměřené situace a spousty dalšího.

Ve školním roce 2014/2015 byl zrealizován projekt za téměř 5 mil. korun na nákup moderních geodetických přístrojů a na vybavení nové geodetické počítačové učebny.

Během studia žáci absolvují zajímavé exkurze, 2x týdenní měřickou praxi pořádanou školou a ve 3. ročníku již pracují 2 týdny ve vybrané geodetické firmě.

Absolventi

 •  jsou odborně způsobilými osobami pro výkon zeměměřických činností a po třech letech odborné praxe tak mohou získat oprávnění k samostatnému podnikání,
 • uplatňují se na trhu práce ve státní sféře (katastrální úřady, krajské úřady a magistráty, Policie ČR, ...) i v soukromém sektoru (geodetické firmy, kartografická vydavatelství, ...) nejen v ČR, ale i v zahraničí,
 • v rámci své odborné činnosti se mohou zabývat inženýrskou geodézií (vytyčování stavebních objektů, měření posunů a deformací staveb, tvorba dokumentace skutečného provedení stavby), oblastí katastru nemovitostí (geometrické plány, vytyčování vlastnických hranic), ale také územním plánováním, tvorbou technické mapy města, ochranou životního prostředí, pozemkovými úpravami, modely při povodních a jiných živelných pohromách, správě inženýrských sítí či mapovými službami,
 • úspěšní absolventi mohou pokračovat ve studiu v oboru geodézie a kartografie, geomatiky, územního plánování, pozemkových úprav, geografie, ochrany životního prostředí a dalších.
 • S maturitním vysvědčením získává absolvent Europass, který umožňuje pracovat i mimo území České republiky.

 Výuka cizího jazyka

 Od školního roku 2017/2018 mají všichni žáci dva povinné cizí jazyky, z nichž jeden je maturitní a druhý je koncipován jako konverzační. Výuka dvou cizích jazyků vychází z potřeb a uplatnění na trhu práce.

Průběh výuky

 Rozvrh hodin, změny v rozvrhu, absenci žáka a klasifikaci nebo výchovná opatření je možné sledovat pod přístupovým kódem na internetu.

Škola využívá elektronickou třídní knihu. V rámci pravidelných třídnických hodin žáci rozvíjejí své sociální dovednosti, učí se pracovat

s pravidly. Třídní učitelé mají prostor pro řešení aktuálních problémů žáků ve třídě, věnují se prevenci rizikového chování.

Klima ve třídách též mapuje výchovná poradkyně.

 DOD letak

 

 

Tento studijní směr vyplňuje mezeru mezi ryze technickými obory průmyslových škol a mnohem širším pojetím všeobecných oborů gymnázií. Cílem je připravit žáky pro studium na fakultě architektury nebo na fakultě stavební, případně jiných technických fakultách univerzit. Výuka matematiky a fyziky je koncipována stejně jako na gymnáziu. Žáci dále dostávají široké základy stavebního oboru, ovšem bez úzké specializace posledního ročníku průmyslové školy.

Uplatnění absolventů

Absolventi zvládnou použití dvou grafických programů pro projektování. Mohou se uplatnit na pracovištích, na kterých se vyžaduje připravenost k efektivní práci s prostředky informačních a komunikačních technologiích, využívání CAD systémů, znalost dvou cizích jazyků. Pro zájemce o další studium architektury je ve 3. a 4. ročníku volitelně posílena výuka výtvarných předmětů.

Výuka cizích jazyků

Standardní je výuka dvou cizích jazyků. Jeden je maturitní a druhý je koncipován jako konverzační. Výuka dvou cizích jazyků vychází z potřeb a uplatnění na trhu práce.

Průběh studia

Rozvrh hodin, změny v rozvrhu, absenci žáka a klasifikaci nebo výchovná opatření je možné sledovat pod přístupovým kódem na internetu.

Škola využívá elektronickou třídní knihu. V rámci pravidelných třídnických hodin žáci rozvíjejí své sociální dovednosti, učí se pracovat

s pravidly. Třídní učitelé mají prostor pro řešení aktuálních problémů žáků ve třídě, věnují se prevenci rizikového chování.

Klima ve třídách též mapuje výchovná poradkyně.

S maturitním vysvědčením získává absolvent Europass, který umožňuje pracovat i mimo území České republiky.

Úspěšní absolventi mohou pokračovat ve studiu na vysoké škole stavební, architektury, ekonomické, strojní aj. 

Učební plán - Technické lyceum je umístěn na úřední desce

Tento obor je základním oborem SPŠ stavební, Plzeň. Cílem školy je vychovávat absolventy s odborným i všeobecným rozhledem. Vzděláváme i žáky se speciálními vzdělávácími potřebami. Snahou je komplexní vzdělávání žáků tak, aby dokázali samostatně a zodpovědně  řešit úkoly, zvládli práci v týmu, využívali výpočetní techniku, komunikovali v cizím jazyce a po absolvování školy se uplatnili v praxi, příp. pokračovali ve studiu na vysoké škole.

Prezentace oboru je na úřední desce v sekci Pro uchazeče. 

Uplatnění absolventů

Absolventi oboru Stavebnictví mohou pracovat na pozici stavebního technika v těchto oblastech:

 • příprava staveb, řízení a realizace staveb na pozici mistr nebo stavbyvedoucí,

 • projektant se znalostí projektování v CAD systémech,

 • rozpočtování staveb,

 • ve státní správě jako referent,

 • ve stavební laboratoři a zkušebně stavebních materiálů,

 • ve výrobě a prodeji stavebních materiálů a výrobků,

 • příprava, řízení a realizace dopravních staveb (silnice, dálnice, železnice),

 • příprava, řízení a realizace vodohospodářských a ekologických staveb (vodovodní sítě, úpravny vody, čištění odpadní vody, úpravy toků a nádrží).

Po pěti letech praxe může absolvent vykonat autorizační zkoušku, která ho opravńuje k samostatnému podnikání (projektová činnost a provádění staveb, jejich změn a odstraňování).

S maturitním vysvědčením získává absolvent Europass, který umožňuje pracovat i mimo území České republiky.

Úspěšní absolventi mohou pokračovat ve studiu na vysoké škole stavební, architektury, ekonomické, strojní aj. 

Výuka výpočetní techniky a konstrukčního cvičení

Výpočetní technika je zahrnuta do školního vzdělávacího programu všech oborů a ročníků. V 1. ročníku se žáci seznámí se základními dovednostmi při práci s počítačem, osvojí si základy operačního systému a učí se používat výhody síťového prostředí.Pracují s textovým editorem, tabulkovým kalkulátorem, seznámí se s počítačovou grafikou. Ve 2. ročníku poznávají CAD systémy využívané ve stavebnictví AutoCAD a ArchiCAD. Naučí se ovládat prostředí a používat jednotlivé prvky. Ve 3. a 4. ročníku navazuje vytváření 3D modelu virtuální budovy - obvykle rodinného domu - a zpracování 2D výkresové dokumentace v rozsahu studie a projektu ke stavebnímu povolení popř. tvoří návrh komunikace a úpravu vodní plochy.

Výuka cizího jazyka

Od školního roku 2017/2018 mají všichni žáci dva povinné cizí jazyky, z nichž jeden je maturitní a druhý je koncipován jako konverzační. Výuka dvou cizích jazyků vychází z potřeb a uplatnění na trhu práce.

Průběh studia

Rozvrh hodin, změny v rozvrhu, absenci žáka a klasifikaci nebo výchovná opatření je možné sledovat pod přístupovým kódem na internetu.

Škola využívá elektronickou třídní knihu. V rámci pravidelných třídnických hodin žáci rozvíjejí své sociální dovednosti, učí se pracovat

s pravidly. Třídní učitelé mají prostor pro řešení aktuálních problémů žáků ve třídě, věnují se prevenci rizikového chování.

Klima ve třídách též mapuje výchovná poradkyně.

V zdravém těle, zdravý duch

Již z nadpisu je patrné, že jste se dostali na stránku našeho nejmenšího předmětového týmu na škole. Ano, řeč bude o týmu tělesné výchovy. Náš tým doznal určitých změn. Vedoucím předmětového týmu je Mgr. Lenka Kyptová a jeho členové jsou  Mgr. Václav TurekMgr. Vladimír Klír a Mgr. Jakub Koskuba.

Cílem našeho snažení je nejen vyučovat studenty různým pohybovým činnostem, ale prostřednictvím sportovních akcí a kurzů, pořádaných školou, ukázat studentům místa známá či
neznámá z pozice lyžaře, cyklisty nebo turisty.
Snažíme se studenty přesvědčit o tom, že pohyb je věc přirozená a důležitá k jejich životu.

V naší škole jsme schopni nabídnout tyto aktivity:

  • povinný předmět TEV 2 hod./týden v každém ročníku (sportovní hry – basketbal, volejbal, kopaná, atletika, sportovní gymnastika, kondiční gymnastika)
  • kurzy: 2. ročník – lyžařský kurz (Šumava – Špičák, Krkonoše) 3. ročník – sportovně turistický kurz (Běšiny)
  • účast na turnajích středních škol – volejbal, basketbal, házená, sálová kopaná, kopaná, hokejbal, atletika, stolní tenis, přespolní běh
  • povinně volitelný předmět 2 hod./týden ve čtvrtém ročníku: netradiční sporty
  • zájmová činnost – stolní tenis, posilovna
  • druhým rokem je zařazen předmět zdravotní tělesná výchova 2 hod./týden, který je určen studentům, kteří se nemohou zúčastnit klasického předmětu tělesná výchova

Nejvýznamnější akce pořádané naším týmem jsou tradiční „Vánoční laťka", což je soutěž ve skoku vysokém. V loňském roce se uskutečnil již 21. ročník volejbalového turnaje dívek SŠ. Naše děvčata obsadila 2. místo. Naši studenti reprezentují úspěšně školu v mnoha soutěžích. Mezi úspěchy ve školním roce 2010/11můžeme zařadit úspěch házenkářů, atletek, volejbalistů, volejbalistek, plážových volejbalistů a basketbalistek. Všichni zmínění sportovci obsadili ve svých sportech a kategoriích první a druhá místa v okresních a krajských soutěžích. Naše škola je ve sportovních soutěžích velmi úspěšná, i když jsme neobhájili první příčky v hodnocení středních škol za minulý školní rok. Pokud jste si přečetli všechny řádky, zjistili jste, že náš tým, byť nejmenší na škole, má velmi zajímavou a pestrou činnost.

Za předmětový tým
Mgr. Lenka Kyptová
Aktualizace: 14. 5. 2012

Stavařina nás obklopuje na každém kroku. Vždy se stavělo, staví se a bude se stavět.

Můžeme se pochlubit, že jsme největší týmem na naší škole, do kterého patří nejvíce odborných předmětů.
Stavební tým, se kterým se budete potkávat při studiu, se na vás těší.

Členové stavebně konstrukčního týmu

Ing. Arch. J. Bečvář

Ing. E. Brunová

Ing. S. Čiháková

Ing. A. Drahokoupilová

Ing. H. Fládrová

Ing. L. Jakubcová

Ing. T. Karlík

Ing. V. Kolář

Ing. A. Kováčová

Ing. Arch. I. Mainzerová

Ing. J. Petráková

Ing. I. Raunerová

Ing. Arch. I.Trčková

 

Ve školním roce 2015/2016 vyučujeme předměty: 

Ing. Arch. J. Bečvář – PTM, CAD, KOC, ÚON

Ing. E. Brunová – SME, STK, DKK, STV

Ing. S. Čiháková – POS, KPS

Ing. A. Drahokoupilová – POS, KOC, ARC, STG, KPS

Ing. H. Fládrová – POS, KOC, EKO, KPS, PRO, SRB

Ing. L. Jakubcová – STK, STV, SME, KOC

Ing. T. Karlík – POS, PRO, SME, CAD, ACD

Ing. V. Kolář – STP, KOC, CAD, SME, TTP

Ing. A. Kováčová – POS, KOC, EKO, STP, ROZ

Ing. Arch. I. Mainzerová – ARC, AAR, DEG, MOA, kurz kreslení

Ing. J. Petráková – POS, KON, SME, STP, ROZ

Ing. I. Raunerová - CAD

Ing. Arch. I.Trčková – ARC, AAR, ARS, AUD

 

Odborné předměty na oboru Stavebnictví:
POZEMNÍ STAVITELSTVÍ – POS
Pozemní  stavitelství je stěžejním odborným předmětem v 1. až 4. ročníku. Budou vám zde objasněny základní konstrukce pozemních staveb od základů až po střechu.
 
STAVEBNÍ TECHNOLOGIE – STG
Ve stavební technologii probereme stavební postupy a technologie používané ve výstavbě.
 
STAVEBNÍ MATERIÁLY – STM
Stavební materiály, jejich vlastnosti a použití musí znát každý, kdo se chce stavařinou zabývat.
 
STAVEBNÍ PROVOZ – STP
Jak funguje stavební zákon v praxi, co vše obnáší stavební provoz, se dozvíme v STP.
 
PROJEKT – PRO
je předmět úzce související a navazující na předměty POS a OBB. To, co se naučíte v těchto předmětech, si vyzkoušíte v „KOCku". Ve 3. a 4. ročníku na PC (program AutoCAD, ArchiCad a REVIT). Svoji práci završíte projektem rodinného domu od návrhu, studie po projektovou dokumentaci. A v oboru OBB projektem rekonstrukce budovy.
 
ROZPOČTOVÁNÍ  – ROZ
Při rozpočtování vše sečteme, odečteme a vypočítáme ceny.
 
KONSTRUKČNÍ CVIČENÍ – KOC
je předmět navazující na předmět POS. To, co se naučíte v tomto předmětu teoreticky, si vyzkoušíte v „KOCku" narýsovat. V 1. a 2. ročníku budete kreslit ručně, tužkou na prkně.
 
STAVEBNÍ MECHANIKA – SME
Každý stavební objekt musíme navrhnout správně nejen konstrukčně a technologicky, ale i staticky. Vše potřebné k tomu se dozvíte v tomto předmětu.
 
STAVEBNÍ KONSTRUKCE – STK
A jak skutečně vše vypočítat a navrhnout rozměry betonových, železobetonových, dřevěných konstrukcí si povíme v tomto předmětu.
 
STAVEVEBNÍ VÝPOČTY - STV 
Navrhování a posuzování jednoduchých stavebních konstrukčních prvků převážně z betonu a železobetonu.
 
DŘEVĚNÉ A KOVOVÉ KONSTRUKCE - DKK
A tady také budeme navrhovat a posuzovat jednoduché stavební prvky, tentokrát ze dřeva a z ocelí. 
 
EKONOMIE - EKO  
První seznámení se s trhem, různými druhy podnikání, majetkem a hospodařením podniku. 
 
ARCHITEKTURA – ARCH
Stavitelství se v průběhu let značně měnilo a lišilo. Obor se vyvíjel přes několik tisíciletí. A jak se liší jednotlivé stavební slohy a jak poznáme gotiku a umění starého Egypta a jiné další informace si budeme říkat v architektuře.

Odborné předměty na oboru Technické lyceum:
Hlavním cílem tohoto oboru je příprava studentů na vysokou školu. U nás je příprava zaměřena především na vysokou školu stavebního směru.
APLIKOVANÁ ARCHITEKTURA – AAR
V tomto předmětu budeme kreslit, dělat modely a aplikovat naše znalosti z teoretické architektury.
 
CAD SYSTÉMY – CAD
V programu ArchiCad si narýsujeme výkresy našeho prvního rodinného domu.
 
KONSTRUKCE POZEMNÍCH STAVEB – KPS
V tomto předmětu se seznámíte se základními nosnými i nenosnými konstrukcemi objektů od základů až po střechu.
 
ARCHITEKTURA A KRESLENÍ – ARCH
V 1. ročníku toho předmětu nás čeká kreslení čar, seznámení s grafickými technikami, s barvami a s kreslením podle modelu. V dalším ročníku budeme probírat historii architektury, jednotlivé slohy od předdějinného stavitelství až po současnost. 

 

Volitelné předměty pro 4. ročníky:
Ve 4. ročníku si můžete zvolit dle zájmu z několika odborných volitelných předmětů.

Ve školním roce 2015/2016 jsou otevřeny tyto předměty:

 

ÚON - úvod do oceňování nemovitostí 

 

SRB - sanace a rekonstrukce budov

 

ACD - grafické prostředí ArchiCAD

 

TTP - tesařské a truhlářské práce 

 

ARS - architektura současnosti 

 

Zájemci mohou navštěvovat zájmový KROUŽEK KRESLENÍ.   

 

Volitelné předměty pro 3. ročníky:

Ve 3. ročníku si můžete zvolit dle zájmu z několika odborných předmětů.  

Ve školním roce 2015/2016 jsou otevřeny tyto předměty:

 

MOA - moderní architektura 

 

AUD - architektura, umění, design 

 

”Vzdělání je to, co vám zůstane, když zapomenete všechny vědomosti!”  

K.Čapek

Předměty

matematika, fyzika, aplikovaná matematika a fyzika, technická geometrie, chemie, výpočetní technika, infinitezimální počet

Osoby a obsazení: 

Mgr. E. Bartovská, Ing. E. Beránková,  Mgr. A. Grubr ,  Mgr. Vladimír Klír,  Mgr. P. Kravec; Mgr. Michaela Königová;  F. Mašek, Mgr. L. Michalcová

Nabídka dne: 

Stěžejním úkolem přírodovědců jest rozvíjet a upevňovat v hlavách studentstva logické myšlení a vésti je k vědeckému poznání, což jest úděl vskutku nesnadný. Učitelský sbor však tvoří samí zkušení a studentskými protivenstvími ošlehaní vlci, pročež v nich mají žáci důstojné protihráče. Posuďte sami:

Předkrm: Výpočetní technika

Pod zkušeným vedením žáci v prvním a druhém ročníku proniknou do tajů základního ovládání počítačů, metly moderní doby. Nemine je Word, Excel, jakožto úvod do ovládání projekce domků. Než se nebozí studenti vzpamatují, ve třetím ročníku přejdou na profesionální rýsování, teď už pod velením komise stavební.Případné dotazy ráda zodpoví Ing. Eva Beránková (Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.).

Polévka: Aplikovaná matematika a fyzika

O tom, že ovládání kalkulačky není žádná legrace, o potměšilých radiánech a grádech nemluvě, vás přesvědčí nově zavedený předmět s výmluvnou zkratkou AMF.

První chod: Chemie a fyzika

Milovníci silných zážitků jistě nepohrdnou všemožnými vizuálními, akustickými resp. čichovými počitky, které jim nabízí jeden z nejoblíbenějších předmětů, tj. chemie. Skuteční znalci pak ocení možnost účastnit se chemické olympiády pod dohledem Mgr. L. Michalcové (Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.).

Kdo by pohrdl výkladem ve stylově vyzdobené učebně plné rozličných modelů? Všestrannější rozhled po okolní přírodě tam nabízí fyzika, která milé studenty doprovodí do druhého ročníku, v technickém lyceu je dovede až k maturitě.

Druhý chod: Matematika

Skutečná královna věd! Vyvolení ji mohou vzdát hold po čtyřech letech studia při dvorní audienci zvané maturita .

Než však čas nazraje, je možno přebytečnou matematickou energii vypustit na Matematickém klokanovi, Soutěži středních škol v matematice nebo procvičit logiku na tradičním Šachovém turnaji. Vše, co jste chtěli vědět o matematice, ale báli jste se zeptat, se dozvíte od Mgr. A. Grubra (Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.).

Zákusek: Deskriptivní geometrie

Nevěříte, že je možné krychli vylisovat do roviny? Zkušení kresliči pod vedením F. Maška (Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.) vás o tom přesvědčí!

Strana 23 z 24

Kontakt

Střední průmyslová škola stavební Plzeň
Chodské náměstí 2
Plzeň 301 00
Datová schránka:  645gxav
 
 
 
Prohlášení o přístupnosti
IČ: 49778064
 
TOPlist
Go to top