Tento studijní směr vyplňuje mezeru mezi ryze technickými obory průmyslových škol a mnohem širším pojetím všeobecných oborů gymnázií. Cílem je připravit žáky pro studium na fakultě architektury nebo na fakultě stavební, případně jiných technických fakultách univerzit. Výuka matematiky a fyziky je koncipována stejně jako na gymnáziu. Žáci dále dostávají široké základy stavebního oboru, ovšem bez úzké specializace posledního ročníku průmyslové školy.

Uplatnění absolventů

Absolventi zvládnou použití dvou grafických programů pro projektování. Mohou se uplatnit na pracovištích, na kterých se vyžaduje připravenost k efektivní práci s prostředky informačních a komunikačních technologiích, využívání CAD systémů, znalost dvou cizích jazyků. Pro zájemce o další studium architektury je ve 3. a 4. ročníku volitelně posílena výuka výtvarných předmětů.

Výuka cizích jazyků

Standardní je výuka dvou cizích jazyků. Jeden je maturitní a druhý je koncipován jako konverzační. Výuka dvou cizích jazyků vychází z potřeb a uplatnění na trhu práce.

Průběh studia

Rozvrh hodin, změny v rozvrhu, absenci žáka a klasifikaci nebo výchovná opatření je možné sledovat pod přístupovým kódem na internetu.

Škola využívá elektronickou třídní knihu. V rámci pravidelných třídnických hodin žáci rozvíjejí své sociální dovednosti, učí se pracovat

s pravidly. Třídní učitelé mají prostor pro řešení aktuálních problémů žáků ve třídě, věnují se prevenci rizikového chování.

Klima ve třídách též mapuje výchovná poradkyně.

S maturitním vysvědčením získává absolvent Europass, který umožňuje pracovat i mimo území České republiky.

Úspěšní absolventi mohou pokračovat ve studiu na vysoké škole stavební, architektury, ekonomické, strojní aj. 

Učební plán - Technické lyceum je umístěn na úřední desce

Tento obor je základním oborem SPŠ stavební, Plzeň. Cílem školy je vychovávat absolventy s odborným i všeobecným rozhledem. Vzděláváme i žáky se speciálními vzdělávácími potřebami. Snahou je komplexní vzdělávání žáků tak, aby dokázali samostatně a zodpovědně  řešit úkoly, zvládli práci v týmu, využívali výpočetní techniku, komunikovali v cizím jazyce a po absolvování školy se uplatnili v praxi, příp. pokračovali ve studiu na vysoké škole.

Prezentace oboru je na úřední desce v sekci Pro uchazeče. 

Uplatnění absolventů

Absolventi oboru Stavebnictví mohou pracovat na pozici stavebního technika v těchto oblastech:

 • příprava staveb, řízení a realizace staveb na pozici mistr nebo stavbyvedoucí,

 • projektant se znalostí projektování v CAD systémech,

 • rozpočtování staveb,

 • ve státní správě jako referent,

 • ve stavební laboratoři a zkušebně stavebních materiálů,

 • ve výrobě a prodeji stavebních materiálů a výrobků,

 • příprava, řízení a realizace dopravních staveb (silnice, dálnice, železnice),

 • příprava, řízení a realizace vodohospodářských a ekologických staveb (vodovodní sítě, úpravny vody, čištění odpadní vody, úpravy toků a nádrží).

Po pěti letech praxe může absolvent vykonat autorizační zkoušku, která ho opravńuje k samostatnému podnikání (projektová činnost a provádění staveb, jejich změn a odstraňování).

S maturitním vysvědčením získává absolvent Europass, který umožňuje pracovat i mimo území České republiky.

Úspěšní absolventi mohou pokračovat ve studiu na vysoké škole stavební, architektury, ekonomické, strojní aj. 

Výuka výpočetní techniky a konstrukčního cvičení

Výpočetní technika je zahrnuta do školního vzdělávacího programu všech oborů a ročníků. V 1. ročníku se žáci seznámí se základními dovednostmi při práci s počítačem, osvojí si základy operačního systému a učí se používat výhody síťového prostředí.Pracují s textovým editorem, tabulkovým kalkulátorem, seznámí se s počítačovou grafikou. Ve 2. ročníku poznávají CAD systémy využívané ve stavebnictví AutoCAD a ArchiCAD. Naučí se ovládat prostředí a používat jednotlivé prvky. Ve 3. a 4. ročníku navazuje vytváření 3D modelu virtuální budovy - obvykle rodinného domu - a zpracování 2D výkresové dokumentace v rozsahu studie a projektu ke stavebnímu povolení popř. tvoří návrh komunikace a úpravu vodní plochy.

Výuka cizího jazyka

Od školního roku 2017/2018 mají všichni žáci dva povinné cizí jazyky, z nichž jeden je maturitní a druhý je koncipován jako konverzační. Výuka dvou cizích jazyků vychází z potřeb a uplatnění na trhu práce.

Průběh studia

Rozvrh hodin, změny v rozvrhu, absenci žáka a klasifikaci nebo výchovná opatření je možné sledovat pod přístupovým kódem na internetu.

Škola využívá elektronickou třídní knihu. V rámci pravidelných třídnických hodin žáci rozvíjejí své sociální dovednosti, učí se pracovat

s pravidly. Třídní učitelé mají prostor pro řešení aktuálních problémů žáků ve třídě, věnují se prevenci rizikového chování.

Klima ve třídách též mapuje výchovná poradkyně.

V zdravém těle, zdravý duch

Již z nadpisu je patrné, že jste se dostali na stránku našeho nejmenšího předmětového týmu na škole. Ano, řeč bude o týmu tělesné výchovy. Náš tým doznal určitých změn. Vedoucím předmětového týmu je Mgr. Lenka Kyptová a jeho členové jsou  Mgr. Václav TurekMgr. Vladimír Klír a Mgr. Jakub Koskuba.

Cílem našeho snažení je nejen vyučovat studenty různým pohybovým činnostem, ale prostřednictvím sportovních akcí a kurzů, pořádaných školou, ukázat studentům místa známá či
neznámá z pozice lyžaře, cyklisty nebo turisty.
Snažíme se studenty přesvědčit o tom, že pohyb je věc přirozená a důležitá k jejich životu.

V naší škole jsme schopni nabídnout tyto aktivity:

  • povinný předmět TEV 2 hod./týden v každém ročníku (sportovní hry – basketbal, volejbal, kopaná, atletika, sportovní gymnastika, kondiční gymnastika)
  • kurzy: 2. ročník – lyžařský kurz (Šumava – Špičák, Krkonoše) 3. ročník – sportovně turistický kurz (Běšiny)
  • účast na turnajích středních škol – volejbal, basketbal, házená, sálová kopaná, kopaná, hokejbal, atletika, stolní tenis, přespolní běh
  • povinně volitelný předmět 2 hod./týden ve čtvrtém ročníku: netradiční sporty
  • zájmová činnost – stolní tenis, posilovna
  • druhým rokem je zařazen předmět zdravotní tělesná výchova 2 hod./týden, který je určen studentům, kteří se nemohou zúčastnit klasického předmětu tělesná výchova

Nejvýznamnější akce pořádané naším týmem jsou tradiční „Vánoční laťka", což je soutěž ve skoku vysokém. V loňském roce se uskutečnil již 21. ročník volejbalového turnaje dívek SŠ. Naše děvčata obsadila 2. místo. Naši studenti reprezentují úspěšně školu v mnoha soutěžích. Mezi úspěchy ve školním roce 2010/11můžeme zařadit úspěch házenkářů, atletek, volejbalistů, volejbalistek, plážových volejbalistů a basketbalistek. Všichni zmínění sportovci obsadili ve svých sportech a kategoriích první a druhá místa v okresních a krajských soutěžích. Naše škola je ve sportovních soutěžích velmi úspěšná, i když jsme neobhájili první příčky v hodnocení středních škol za minulý školní rok. Pokud jste si přečetli všechny řádky, zjistili jste, že náš tým, byť nejmenší na škole, má velmi zajímavou a pestrou činnost.

Za předmětový tým
Mgr. Lenka Kyptová
Aktualizace: 14. 5. 2012

Stavařina nás obklopuje na každém kroku. Vždy se stavělo, staví se a bude se stavět.

Můžeme se pochlubit, že jsme největší týmem na naší škole, do kterého patří nejvíce odborných předmětů.
Stavební tým, se kterým se budete potkávat při studiu, se na vás těší.

Členové stavebně konstrukčního týmu

Ing. Arch. J. Bečvář

Ing. E. Brunová

Ing. S. Čiháková

Ing. A. Drahokoupilová

Ing. H. Fládrová

Ing. L. Jakubcová

Ing. T. Karlík

Ing. V. Kolář

Ing. A. Kováčová

Ing. Arch. I. Mainzerová

Ing. J. Petráková

Ing. I. Raunerová

Ing. Arch. I.Trčková

 

Ve školním roce 2015/2016 vyučujeme předměty: 

Ing. Arch. J. Bečvář – PTM, CAD, KOC, ÚON

Ing. E. Brunová – SME, STK, DKK, STV

Ing. S. Čiháková – POS, KPS

Ing. A. Drahokoupilová – POS, KOC, ARC, STG, KPS

Ing. H. Fládrová – POS, KOC, EKO, KPS, PRO, SRB

Ing. L. Jakubcová – STK, STV, SME, KOC

Ing. T. Karlík – POS, PRO, SME, CAD, ACD

Ing. V. Kolář – STP, KOC, CAD, SME, TTP

Ing. A. Kováčová – POS, KOC, EKO, STP, ROZ

Ing. Arch. I. Mainzerová – ARC, AAR, DEG, MOA, kurz kreslení

Ing. J. Petráková – POS, KON, SME, STP, ROZ

Ing. I. Raunerová - CAD

Ing. Arch. I.Trčková – ARC, AAR, ARS, AUD

 

Odborné předměty na oboru Stavebnictví:
POZEMNÍ STAVITELSTVÍ – POS
Pozemní  stavitelství je stěžejním odborným předmětem v 1. až 4. ročníku. Budou vám zde objasněny základní konstrukce pozemních staveb od základů až po střechu.
 
STAVEBNÍ TECHNOLOGIE – STG
Ve stavební technologii probereme stavební postupy a technologie používané ve výstavbě.
 
STAVEBNÍ MATERIÁLY – STM
Stavební materiály, jejich vlastnosti a použití musí znát každý, kdo se chce stavařinou zabývat.
 
STAVEBNÍ PROVOZ – STP
Jak funguje stavební zákon v praxi, co vše obnáší stavební provoz, se dozvíme v STP.
 
PROJEKT – PRO
je předmět úzce související a navazující na předměty POS a OBB. To, co se naučíte v těchto předmětech, si vyzkoušíte v „KOCku". Ve 3. a 4. ročníku na PC (program AutoCAD, ArchiCad a REVIT). Svoji práci završíte projektem rodinného domu od návrhu, studie po projektovou dokumentaci. A v oboru OBB projektem rekonstrukce budovy.
 
ROZPOČTOVÁNÍ  – ROZ
Při rozpočtování vše sečteme, odečteme a vypočítáme ceny.
 
KONSTRUKČNÍ CVIČENÍ – KOC
je předmět navazující na předmět POS. To, co se naučíte v tomto předmětu teoreticky, si vyzkoušíte v „KOCku" narýsovat. V 1. a 2. ročníku budete kreslit ručně, tužkou na prkně.
 
STAVEBNÍ MECHANIKA – SME
Každý stavební objekt musíme navrhnout správně nejen konstrukčně a technologicky, ale i staticky. Vše potřebné k tomu se dozvíte v tomto předmětu.
 
STAVEBNÍ KONSTRUKCE – STK
A jak skutečně vše vypočítat a navrhnout rozměry betonových, železobetonových, dřevěných konstrukcí si povíme v tomto předmětu.
 
STAVEVEBNÍ VÝPOČTY - STV 
Navrhování a posuzování jednoduchých stavebních konstrukčních prvků převážně z betonu a železobetonu.
 
DŘEVĚNÉ A KOVOVÉ KONSTRUKCE - DKK
A tady také budeme navrhovat a posuzovat jednoduché stavební prvky, tentokrát ze dřeva a z ocelí. 
 
EKONOMIE - EKO  
První seznámení se s trhem, různými druhy podnikání, majetkem a hospodařením podniku. 
 
ARCHITEKTURA – ARCH
Stavitelství se v průběhu let značně měnilo a lišilo. Obor se vyvíjel přes několik tisíciletí. A jak se liší jednotlivé stavební slohy a jak poznáme gotiku a umění starého Egypta a jiné další informace si budeme říkat v architektuře.

Odborné předměty na oboru Technické lyceum:
Hlavním cílem tohoto oboru je příprava studentů na vysokou školu. U nás je příprava zaměřena především na vysokou školu stavebního směru.
APLIKOVANÁ ARCHITEKTURA – AAR
V tomto předmětu budeme kreslit, dělat modely a aplikovat naše znalosti z teoretické architektury.
 
CAD SYSTÉMY – CAD
V programu ArchiCad si narýsujeme výkresy našeho prvního rodinného domu.
 
KONSTRUKCE POZEMNÍCH STAVEB – KPS
V tomto předmětu se seznámíte se základními nosnými i nenosnými konstrukcemi objektů od základů až po střechu.
 
ARCHITEKTURA A KRESLENÍ – ARCH
V 1. ročníku toho předmětu nás čeká kreslení čar, seznámení s grafickými technikami, s barvami a s kreslením podle modelu. V dalším ročníku budeme probírat historii architektury, jednotlivé slohy od předdějinného stavitelství až po současnost. 

 

Volitelné předměty pro 4. ročníky:
Ve 4. ročníku si můžete zvolit dle zájmu z několika odborných volitelných předmětů.

Ve školním roce 2015/2016 jsou otevřeny tyto předměty:

 

ÚON - úvod do oceňování nemovitostí 

 

SRB - sanace a rekonstrukce budov

 

ACD - grafické prostředí ArchiCAD

 

TTP - tesařské a truhlářské práce 

 

ARS - architektura současnosti 

 

Zájemci mohou navštěvovat zájmový KROUŽEK KRESLENÍ.   

 

Volitelné předměty pro 3. ročníky:

Ve 3. ročníku si můžete zvolit dle zájmu z několika odborných předmětů.  

Ve školním roce 2015/2016 jsou otevřeny tyto předměty:

 

MOA - moderní architektura 

 

AUD - architektura, umění, design 

 

”Vzdělání je to, co vám zůstane, když zapomenete všechny vědomosti!”  

K.Čapek

Předměty

matematika, fyzika, aplikovaná matematika a fyzika, technická geometrie, chemie, výpočetní technika, infinitezimální počet

Osoby a obsazení: 

Mgr. E. Bartovská, Ing. E. Beránková,  Mgr. A. Grubr ,  Mgr. Vladimír Klír,  Mgr. P. Kravec; Mgr. Michaela Königová;  F. Mašek, Mgr. L. Michalcová

Nabídka dne: 

Stěžejním úkolem přírodovědců jest rozvíjet a upevňovat v hlavách studentstva logické myšlení a vésti je k vědeckému poznání, což jest úděl vskutku nesnadný. Učitelský sbor však tvoří samí zkušení a studentskými protivenstvími ošlehaní vlci, pročež v nich mají žáci důstojné protihráče. Posuďte sami:

Předkrm: Výpočetní technika

Pod zkušeným vedením žáci v prvním a druhém ročníku proniknou do tajů základního ovládání počítačů, metly moderní doby. Nemine je Word, Excel, jakožto úvod do ovládání projekce domků. Než se nebozí studenti vzpamatují, ve třetím ročníku přejdou na profesionální rýsování, teď už pod velením komise stavební.Případné dotazy ráda zodpoví Ing. Eva Beránková (Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.).

Polévka: Aplikovaná matematika a fyzika

O tom, že ovládání kalkulačky není žádná legrace, o potměšilých radiánech a grádech nemluvě, vás přesvědčí nově zavedený předmět s výmluvnou zkratkou AMF.

První chod: Chemie a fyzika

Milovníci silných zážitků jistě nepohrdnou všemožnými vizuálními, akustickými resp. čichovými počitky, které jim nabízí jeden z nejoblíbenějších předmětů, tj. chemie. Skuteční znalci pak ocení možnost účastnit se chemické olympiády pod dohledem Mgr. L. Michalcové (Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.).

Kdo by pohrdl výkladem ve stylově vyzdobené učebně plné rozličných modelů? Všestrannější rozhled po okolní přírodě tam nabízí fyzika, která milé studenty doprovodí do druhého ročníku, v technickém lyceu je dovede až k maturitě.

Druhý chod: Matematika

Skutečná královna věd! Vyvolení ji mohou vzdát hold po čtyřech letech studia při dvorní audienci zvané maturita .

Než však čas nazraje, je možno přebytečnou matematickou energii vypustit na Matematickém klokanovi, Soutěži středních škol v matematice nebo procvičit logiku na tradičním Šachovém turnaji. Vše, co jste chtěli vědět o matematice, ale báli jste se zeptat, se dozvíte od Mgr. A. Grubra (Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.).

Zákusek: Deskriptivní geometrie

Nevěříte, že je možné krychli vylisovat do roviny? Zkušení kresliči pod vedením F. Maška (Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.) vás o tom přesvědčí!

Předměty:

milý, náročný, některými nenáviděný, jinými oblíbený, mateřský český jazyk, již třetím rokem kombinovaný s krásným, někdy zábavným, jindy nudným, poučným dějepisem, přívětivá, jedněmi opovrhovaná, druhými milovaná, potřebná občanská nauka

Členové:

Chmelikova Vaclava

laskavá a obětavá Václava Chmelíková

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Matouskova Vladislava

sympatická Vladislava Matoušková

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. 

 Cerna Bohdana

drobná a vstřícná Bohdana Černá

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Kytpova Lenka

energická Lenka Kyptová

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Turek Vaclav 

sportovní Václav Turek

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Svacha Martin

autor textu Martin Švácha

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

   
 Cíle:

- rozvíjet komunikační schopnosti studentů
- zdokonalovat ústní a písemný projev
- seznámit studenty se základními vývojovými tendencemi české i světové literatury
- přesvědčit co nejvíce studentů, aby ve svém volném čase dokázali vzít knížku do ruky a bez odporu s ní strávili alespoň několik okamžiků
- ukázat, že historie má mnoho podob
- přesvědčit studenty o tom, že dějiny nám mohou zodpovědět řadu současných otázek
- vzbudit zájem o minulost svého města, kraje, státu, světa ...
- seznámit studenty s nejdůležitějšími etapami vývoje lidstva
- pomoci studentům lépe se orientovat sami v sobě i okolním světě
- diskutovat o všem podstatném

Výsledky (některé zaznamenáníhodné):

„Všechny studenty 9.tříd bych chtěl k nám alespoň podívat a nebo i přihlásit, je opravdu dobrá škola, ale byl bych už moc rád abych měl maturitu!"
(student 1.ročníku hodnotící první dva měsíce na nové škole)

„„Výsledky národního obrození? Jak bych to jen řek ... Existovala určitá skupina lidí, který nebylo jedno, jak to tu vypadá, ty povstali a nakonec zabránili germanizaci, aby se dál šířila."
(odpověď studenta 2.ročníku na záludnou otázku při zkoušení)

„Můžeš nám prozradit, jakou knížku jsi v poslední době četl?"
„Já nečtu."
„Tak nás alespoň nalákej na nějaký zajímavý film nebo třeba divadelní představení."
„Já nic neviděl."
„V televizi jsi ale určitě něco zajímavého v poslední době viděl..."
„Ne."
„Tak nám aspoň prozraď, co děláš ve volném čase."
„Válim se."
(„rozhovor" studenta 3. ročníku s vyučujícím o kulturních zážitcích)

„Druhá světová válka začala někdy v roce ... tisíc ..."
„Správně."
„Devět set ..."
„Správně."
„Třicet ..."
„Správně."
„Jedna!"
„Škoda, o kousek vedle!"
(Minutová pasáž ze zkoušení v hodině dějepisu)

Furiant - člověk výřící vtipem, anegdotami
Každý je svého štěstí strojem.
Maryša měla milého, který se jmenoval filcek.
barokní stavba - Praha-Roleta

Další aktivity:

- pro zájemce pravidelné návštěvy nejzajímavějších představení plzeňských divadel
- možnost zúčastnit se celé řady literárních, popř. výtvarných soutěží (pravidelně zasíláme studentské práce na festival Náchodská Prima sezóna a populární jsou i soutěže plzeňského Ason klubu)
- pracovní víkendové pobyty v Chanovicích nedaleko Horažďovic, v jejichž rámci naši studenti pomáhají pracovníkům klatovského muzea se stavbou Pošumavského skanzenu
- návštěvy výstav, muzeí, ZOO ...

Martin Švácha (aktualizace srpen 2013)

Na naší škole se studuje jeden cizí jazyk a studenti navazují na znalosti ze základní školy, příp. školy jazykové, tj.:

  • komunikace v běžných životních situacích (rodina, zájmy, přátelé, sport, nakupování apod.)
  • praktické využití základní gramatiky (přítomné časy, minulé časy, budoucí časy, zájmena, použití členů atd.)
  • schopnost práce s cizím textem

Studenti lycea začínají od 1. ročníku se studiem druhého jazyka (německý jazyk) od úrovně začátečníků.


Anglický jazyk

 

Vyučující: Mgr. Jitka Novická, Ing. Simona Čiháková,  Mgr. Petra Finková,Mgr. Kristýna Běhounková, Mgr. Kateřina Hořejší

 

Učebnice:  1. až 4. ročník: Tim Falla, Paul A. Davies: Maturita Solutions Pre-Intermediate. Oxford University Press, 2007. (červená titulní stránka)
1. až 4. ročník: Mgr. Dagmar El-Hmoudová: Angličtina - Maturitní témata. Petra Valentová - VÝUKA.cz, 2007. (modrá titulní strana)

 

Všechny používané učebnice jsou zaměřeny zejména na poslech a bohatou konverzaci, dále rozšiřování a procvičování slovní zásoby a gramatiky.

 

Každý vyučující svou výuku doplňuje vlastními materiály. Jako škola s technickým zaměřením postupně do učiva začleňujeme i odbornou terminologii.
Ke zkvalitnění výuky přispívá dobře vybavená učebna cizích jazyků s moderní audio a videotechnikou a s interaktivní tabulí.
Studenti se pravidelně účastní soutěže v překladu anglických básní.

 

V rámci povinně volitelných předmětů se studenti čtvrtého ročníku mohou přihlásit na anglickou konverzaci jako samostatný předmět

 

Studenti 1. a 2. ročníků mají možnost navštěvovat nepovinný placený kurz angličtiny pro začátečníky a mírně pokročilé.

 

Dle zájmu studentů uskutečňujeme také poznávací zájezd do Anglie. Navštívili jsme již Londýn, Wales a střední a jihozápadní Anglii. Na zájezd přispívá Sdružení rodičů.

 

Pokud mají studenti zájem o studijní pobyt v anglicky hovořící zemi, poskytneme jim kontakty na cestovní agentury a kanceláře

Anj1 Anj2

Německý jazyk

Vyučující: Mgr. Vladislava Matoušková , MgA: Zbyšek Brůj

Učebnice: Sprechen Sie Deutsch 1, 2 (D. Dusilová a kol., Polyglot Praha) – němčina jako 1. jazyk; Direkt neu 1 – 3 – němčina jako 2. jazyk

Výuka je doplněna různými konverzačními materiály z alternativních učebnic a německých časopisů pro střední školy. Ve třetím a čtvrtém ročníku se zařazuje odborná terminologie.

V moderně vybavené jazykové učebně procvičujeme poslech pomocí audio i videokazet.

V německém jazyce se kromě běžné komunikace pracuje s texty v originále – probíhá soutěž ve volném překladu německých básní.

V případě zájmu se studenti mohou přihlásit na německou konverzaci v rámci povinně volitelných předmětů ve 4. ročníku.

Podle zájmu studentů organizujeme výjezdy do německy mluvících zemí.

Nabízíme též pro studenty pozemního stavitelství a geodézie od 1. ročníku seminář NJ.

Nj1 Nj2

Předmětový tým humanitní

Mgr. Martin Švácha
 <Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.>Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.">
tel:       378 010 865

Předmětový tým cizích jazyků

Mgr. Vladislava Matoušková
<Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.>Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.">
tel:       378 010 831

Předmětový tým přírodovědný

Mgr. Aleš Grubr
<gTato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.>Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.">
tel:       378 010 835

Předmětový tým stavebně konstrukční

Ing. Alena Drahokoupilová
<Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.>Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.">
tel:       378 010 867

Předmětový tým stavebně specializační

Ing. Jitka Maulová
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.">
tel:       378 010 834

Předmětový tým tělesné výchovy

Mgr. Lenka Kyptová
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.">
tel:       378 010 845

Výbor SR

Předsedkyně:              Ing. Radka Klímová (od 1. 1. 2013)          Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Hospodářka:               Jana Fedorová                                               Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Zástupci z každé třídy

 Rozpočet SR na školní rok 2013/2014

   
 

schválený rozpočet

Zůstatek k 1. 9. 2013 - účet

22181,37

                               - pokladna

23275,5

Příspěvky studentů

162000

Jiný příjem

0

Aktiva celkem

207456,87

   

Příspěvek na mat. zkoušky

2000

Sociální výpomoc

5000

Odměny za soutěže + studijní výsledky

40000

Organizační výdaje + účetní program

10000

Sport + kultura + časopis

60000

Exkurze

60000

Obědy

0

Daně

0

Příspěvek na slavnostní vyřazení mat.

10000

Poštovné

5000

Poplatky

3000

Pasiva celkem

195000

   
   

Rozpočet byl schválen na schůzce výboru SR dne 26. 9. 2013

viz zápis ze schůze výboru SR

 

Strana 25 z 25

Kontakt

Střední průmyslová škola stavební Plzeň
Chodské náměstí 2
Plzeň 301 00
Datová schránka:  645gxav
 
 
 
IČ: 49778064
 
TOPlist
Go to top