Uchazeč

Přijímací řízení

Uchazeči o studium na naší škole ve školním roce 2020/2021  budou konat přijímací zkoušky formou centrálně zadávaných jednotných testů.  

Na úřední desce je ke stažení i Přihláška ke studiu ve formátu pdf, xls, xlsx.

Přihlášky přijímáme do 2. března 2020

Nezapomeňte do přihlášky uvést:

   • obor (Stavebnictví, Geodézie a katastr nemovitostí, Technické lyceum )
   • v případě tělesných omezení uvést zájem o zdravotní tělesnou výchovu
   • speciální vzdělávácí potřeby (přiložit originál posudku z PPP)
   • uvést email pro zaslání výsledků z CERMATU - čitelně hůlkovým písmem

 Šk. rok 2020/2021


Termíny konání jednotlivých testů

viz příloha tohoto článku.

 

Každý uchazeč může konat test z českého jazyka i matematika jedenkrát, počítá se lepší dosažený výsledek

V případě, že uchazeč nekoná test pro vážné důvody (omluva do 3 dnů), bude stanoven náhradní termín.

ROZHODNUTÍ o přijetí / nepřijetí bude zveřejněno (termín bude upřesněn), s podklady k rozhodnutí o přijetí / nepřijetí se budou moci uchazeči a zákonní zástupci seznámit v sekretariátu školy.

 Na žádný ze studijních oborů nevyžadujeme lékařské potvrzení.

 

Maximální počty žáků

obor:          STAVEBNICTVÍ 36-47-M/01 – celkem 90 žáků

         GEODÉZIE A KATASTR NEMOVITOSTÍ 36-46-M/01 – 30 žáků

                  TECHNICKÉ LYCEUM 78-42-M/01 - 30 žáků

Nabízíme pro všechny obory

Možnost výuky zdravotní tělesné výchovy pro žáky zařazené do 3. zdravotní skupiny (v případě dostatečného počtu cca 15).

Kritéria pro přijetí do prvního ročníku

Ve školním roce 2019/2020  budou uchazeči o studium na SPŠ stavební, Plzeň konat přijímací zkoušky formou centrálně zadávaných jednotných testů. V testech může uchazeč dosáhnout 50 bodů v testu z matematiky a 50 bodů v testu z českého jazyka (tj. maximálně 100 bodů).

Podmínky přijetí:

 1. Uchazeč musí dosáhnout alespoň 10 bodů v testu z matematiky a 10 bodů v testu z českého jazyka.
 2. Za průměrný prospěch 1,00 za poslední tři pololetí na základní škole (případně ve srovnatelném ročníku víceletého gymnázia) získá uchazeč 5 bodů.
 3. Bude-li splněn bod jedna, vynásobí se tomu, kdo dal na naši školu obě přihlášky (různé obory), celkový počet bodů koeficientem 1,02. 
 4. Pokud je žák hodnocen z chování jiným stupněm než velmi dobrým (v posledních třech pololetích na základní škole, případně ve srovnatelném ročníku víceletého gymnázia), snižuje se celkový počet bodů o 25.

Uchazeči budou seřazeni sestupně dle počtu získaných bodů podle jednotlivých oborů. Přijati budou všichni uchazeči, kteří splnili podmínky přijetí až po maximální počet přijímaných žáků. Při rovnosti bodů rozhodují o pořadí známky z 1. pololetí posledního ročníku základní školy (případně srovnatelného ročníku víceletého gymnázia) z profilových předmětů matematiky, českého jazyka, cizího jazyka (maturitního) a fyziky v tomto pořadí.

Výsledky přijímacího řízení

Výsledky jednotlivých testů z ČJ a MAT budou zveřejněny na webu školy a vyvěšeny na vstupních dveřích školy, termín zveřejnění bude upřesněn. 

Svůj úmysl vzdělávat se na naší škole potvrdí uchazeč odevzdáním zápisového lístku ředitelce školy, a to do 5 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí.

Rozhodnutí o přijetí se nevydávají. Rozhodnutí o nepřijetí budou odeslána dopisem s doručenkou.

Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání do 3 pracovních dnů ode dne jeho doručení ke KÚPK, odboru školství, mládeže a sportu, a to podáník u ředitelky školy.

Výsledky přijímacího řízení dle §60e školského zákona
pro školní rok 2019/2020 Celkem Český jazyk Matematika
Stavebnictví 1. přijatý uchazeč 96 50 46
          poslední přijatý uchazeč 35 25 10
Geodézie a katastr nemovitostí - 1. přijatý uchazeč 78 42 36
                                       poslední přijatý uchazeč 37 26 11
Technické lyceum - 1.přijatý uchazeč 83 42  41
                   poslední přijatý uchazeč 53 35 18

Naposledy změněno pondělí, 30 březen 2020 09:26

Kontakt

Střední průmyslová škola stavební Plzeň
Chodské náměstí 2
Plzeň 301 00
Datová schránka:  645gxav
 
 
 
IČ: 49778064
 
TOPlist
Go to top