Mariánské Lázně nepotřebují jen minerální prameny, které je proslavily po celém světě, ale i „obyčejnou“ pitnou vodu. Třídy 3. PA a 3. IP dne 22. listopadu 2018 vycestovaly do Mariánských Lázní, kde se seznámily a provozem úpravny pitné vody.

Voda je nejcennější z přírodních zdrojů naší planety. Je totiž nezbytná pro zachování života na zemi. Přístup ke kvalitní pitné vodě by měl být samozřejmostí pro všechny. S rostoucím počtem obyvatel planety, roste spotřeba vody na zemi. To s sebou nese řadu problémů v zásobování obyvatel vodou. V České republice je voda z veřejných vodovodů pitná, a splňuje veškeré hygienické limity.

Úpravna byla postavena v šedesátých letech minulého století s kapacitním výkonem 100 l/s. Od roku 2000 prošla dílčími rekonstrukcemi, kdy rekonstrukcí filtrace došlo k zajištění stabilní kvality pitné vody. Přitom pracuje jednak s povrchovým zdrojem vody z vodního díla Mariánské Lázně, ale i s podzemními zdroji Nimrod a Kovářská louka.

Komentovaná prohlídka zaujala každého z nás. Vidět na vlastní oči, kde a jak vzniká pitná voda, jak se čistí a kde se akumuluje, se nepodaří každému. Exkurze byla ještě doplněna výkladem pana učitele Ing. Hrabáka, který nám návštěvu zajistil spolu s Ing. Fládrovou a Ing. Kováčovou.

Ing. Fládrová

Na pozvání ČVUT, fakulty stavební, centra experimentální geotechniky jsme dne 25.10.2018 se studenty 3. IP a 3. PA třídy navštívili pracoviště štoly Josef.

První zmínky o těžbě zlata pocházejí z dob Keltů (2. a 1. stol. pr.n.l.). Hlavní rozkvět těžby na Psích horách, jak se oblasti říkalo, přinesl středověk, konkrétně 14. stol. Zlato se ukrývá v různě mocných křemenných žilách, kterými je oblast prorostlá. Těžilo se mletím a amalganací rtutí. Těžba byla ukončena a lokalita se nevyužívala. Zájem se objevil až v 80. – 90. letech 20. stol. , kdy probíhal velmi podrobný průzkum oblasti. V lokalitě Čelina a Mokrsko se nachází cca 132 tun zlata, o těžbě se však neuvažuje.

Od roku 2005 si štolu pronajímá ČVUT a zřizuje zde pracoviště zaměřené na výuku a výzkum. Podzemní laboratoř slouží na jedné straně k výuce, na druhé k ověřování projektů českých i zahraničních zájemců.

Měli jsme možnost nahlédnout do laboratoří, kde se v současné době zkoumají vlastnosti bentonitů a řeší způsob bezpečného ukládání vyhořelého jaderného paliva. Na okruhu Čelina jsme se zúčastnili prohlídky s výkladem o geologii oblasti, ale i o důlní činnosti. Viděli jsme několik ověřovacích projektů. Pracovníci ve spolupráci s místními permoníky pro nás připravili zajímavou hru v bludišti chodeb s řešením rozličných úkolů.  Součástí prohlídky byla i 40 m vysoká podzemní kaverna s vynikající akustikou, která svým tvarem připomíná gotickou katedrálu. Z galerie umístěné ve výšce 20 m jsme vyslechli reprodukovanou hudbu i se světelnými efekty. Byl to opravdu zážitek. Na závěr programu si všichni vyplnili testík z historických, geologických a důlních pojmů. Po vyhodnocení byli nejlepší odměněni drobnými dárky.

Odjížděli jsme plni nových zážitků s pocitem dobře prožitého dne. Děkujeme vedení katedry K220 za pozvání, přípravu a veškerou péči, kterou nám věnovali.  

Hana Fládrová

Když se rýsovalo na pauzák…

V letošním školním roce jsme zahájili naši vystavovací činnost dne 8. 11. neobvyklou výstavou, sestavenou z projektů, kterým se ve svém životě věnoval pan Jiří Bém. Vybrat materiál na výstavu bylo opravdu těžké, protože nám byla nabídnuta celá řada zajímavých stavařských výkresů, pojatých ještě pěkně „po staru“ tuší na pauzák, šrafovaných a podkreslených měkkou tužkou. Výsledkem je nakonec 18 panelů s ukázkami alespoň některých výkresů. Výstava je doplněna několika stránkami vzorně vedeného sešitu z předmětu pozemní stavitelství ze 4. ročníku, který pan Bém v naší budově absolvoval v roce 1951 a vitrínkou s ukázkami pomůcek, se kterými se dříve běžně pracovalo.  Bylo pěkné setkat se i s rodinou starého pána, která se až na drobné výjimky skládá též ze samých absolventů naší školy.

Myslím, že stavařský duch, který se už v minulosti usadil v těchto zdech a stále tu žije, se ten den opravdu dmul pýchou a výskal blahem J

Dne 5. a 8. října se otevřela brána Pražského Hradu k prohlídce reprezentačních prostorů pro školní skupiny. Tuto příležitost využila také naše škola a vyslala dvě skupiny. Žáci měli možnost projít po Pacassiho schodišti, jehož autorem je známý architekt Tomáše Garrigua Masaryka Josip Plečnik. Dále vstoupili sloupovou síní do Rothmayerova sálu a pokračovali Klínovou chodbou do Španělského sálu. Součástí okruhu byla návštěva např. Rudolfovy galerie, Trůnního sálu, Hudebního salonku a podobně. Tyto prostory slouží především k přijímaní oficiálních návštěv prezidenta republiky a nejsou návštěvníkům běžně dostupné.

 

Projekt: Rekonstrukce učeben pro výuku přírodovědných a technických předmětů

 Název Programu Rekonstrukce učeben pro výuku přírodovědných a technických předmětů, 

Operační program: 06 Integrovaný regionální operační program

 Číslo výzvy 004/06_16_066/ITI_16_01_010
 Název výzvy

7. výzva-ITI-Plzeň-SC 2.4-Zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro střední vzdělávání včetně bezbariérových opatření - integrované projekty ITI

Datum ukončení fyzické realizace projektu:

 30. 9. 2018

Maximální schválené výdaje projektu:   4 430 012,68 Kč
Registrační číslo projektu CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_066/0005039

 Logo projektu

Obsah a cíle projektu:

Předmětem projektu byla modernizace nevyhovujícího vybavení učeben a souvisejícího zázemí pro výuku fyziky a dalších přírodovědných a technických předmětů. Ty jsou vyučovány ve všech studijních oborech na SPŠ stavební Plzeň a výuka před úspěšným dokončením projektu probíhala v již nevyhovujících prostorech, které neodpovídaly nárokům a standardům, které odpovídají moderní výuce v 21. století. Díky realizaci projektu byla kompletně modernizována učebna fyziky, byla znovu zprovozněna a moderně vybavena fyzikální laboratoř (která již z důvodu zcela nevyhovujícího vybavení nemohla být pro výuku využívána), a byl modernizován a novým nábytkem vybaven i fyzikální kabinet – ve všech 3 prostorech proběhly drobné stavebně-technické práce, došlo k vybavení prostor moderním nábytkem, byly pořízeny moderní výukové technologie a rozsáhlé soubory (6 sad pro žáky a 2 pro učitele) instruktážních výukových pomůcek pro žáky i pro učitele.

Základním cílem projektu "Rekonstrukce učeben pro výuku přírodovědných a technických předmětů" by níže uvedený cíl:

1. Zlepšení kvality a podmínek výuky (teoretické i praktické) fyziky a příbuzných přírodovědných a technických oborů na SPŠ stavební 

Tohoto cíle se díky úspěšné realizaci podařilo dosáhnout. Podařilo se nám kompletně zrenovovat zastaralé a nevyhovující prostory učebny fyziky a příbuzných technických oborů (rekonstrukce podlahy, veškerého mobiliáře - lavice, židle, katedra) a související prostory – znovu jsme zprovoznili odborné laboratoře (opět rekonstrukce podlahy a vybavení novým moderním laboratorním nábytkem a výukovými pomůckami určenými pro odbornou laboratorní výuku) a modernizovali jsme kabinet pedagogů fyziky (rekonstrukce podlahy, dovybavení moderním nábytkem). Vedle modernizace základního zázemí pro výuku se nám podařilo výuku fyziky a příbuzných přírodovědných a technických předmětů modernizovat i prostřednictvím pořízení obsáhlých sad moderních instruktážních výukových pomůcek, které pedagogům umožní koncipovat výuku fyziky a příbuzných přírodovědných a technických oborů moderním způsobem a způsobem, který zvýší jak efektivitu výuky, tak její zajímavost a přitažlivost pro žáky/studenty. 

Realizace projektu a dosažení stanoveného cíle byla minimálně ze střednědobé a dlouhodobé perspektivy de facto nevyhnutelná. Před realizací projektu podmínky a výukové vybavení neumožňovala pedagogům zajistit jak standardní výuku středoškolské fyziky moderním a efektivním způsobem, tak už vůbec nebylo možné vést důležitá laboratorní fyzikální praktika (pro stavařské obory nesmírně důležité) v požadované kvalitě a rozsahu. Modernizace podmínek a výukových prostředků a pomůcek pro výuku fyziky byla nezbytnou podmínkou toho, aby SPŠ stavební Plzeň byla nadále schopna zajistit výuku fyziky a příbuzných přírodovědných a technických oborů plně dle současných standardů kladených na moderní praktickou přípravu absolventů středních škol stavebního zaměření v 21. století. Díky realizaci projektu se tohoto cíle podařilo dosáhnout.

Očekávané změny

Projekt byl potřebný, protože obor stavebnictví představuje jeden z hlavních segmentů hospodářství celého regionu. Výuka fyziky a příbuzných přírodovědných a technických oborů je přitom stěžejním předmětem stavebních oborů (zejména Stavitelství a Technické lyceum), které jsou na naší škole zajišťovány. Kvalitní a zajímavá výuka fyziky a dalších příbuzných přírodovědných a technických předmětů je pro zaujetí zájmu studentů o stavitelství velmi důležitým faktorem, který je jedním z určujících faktorů pro další postoj studentů k oboru jako takovému. Očekáváme, že kvalitně zajištěná výuka, zajímavějším a moderním způsobem koncipovaná výuka, v moderním a příjemném prostředí pozitivně ovlivní zájem studentů o obor, zvýší efektivitu jejich studia a bude je motivovat k dalšímu a hlubšímu zájmu o celý obor stavitelství. Tato pozitivní změna může vyústit ve větší procento úspěšných absolventů, kteří po ukončení studia ve větší míře budou pokračovat ve studiu některého ze stavitelských oborů na VŠ nebo se rozhodnou zahájit svou profesní kariéru v segmentu stavitelství. Tento trend, aby se zvýšila úspěšnost studia i počet absolventů, kteří pokračují v profesní kariéře ve stejném oboru, je žádoucí a potřebný a realizace projektu Rekonstrukce učeben pro výuku přírodovědných a technických předmětů má velký potenciál do budoucna tento pozitivní trend významně podpořit a posílit.

Dále se očekáváme, že moderně vytvořené výukové zázemí přírodovědných a technických předmětů umožní SPŠ stavební v následujících letech více rozvinout volnočasové aktivity zaměřené primárně na děti a mládež a na prohloubení a další zintenzivnění spolupráce i s vysokou školou a spolupracujícími subjekty z řad zaměstnavatelů v regionu. Moderní výukové vybavení a technologie nám nyní skýtají zejména velký prostor pro posílení aktivit směrem k větší motivaci dětí a žáků ZŠ o studium přírodovědných a technických oborů a technické vzdělávání.

 

První chodská develop, a.s. Klenčí pod Čerchovem 320

hledá pracovníka na pozici

STAVEBNÍ MISTR - STAVBYVEDOUCÍ

Požadavky:

Střední průmyslová škola s maturitou (obor pozemní stavby, inženýrské sítě) - vhodné i pro absolventy.

V případě dosud neukončeného SŠ studia se společnost zavazuje vyplácet studentovi za každý ukončený měsíc studia, a to za měsíce září - červen, v závislosti na jeho stdijních výsledcích a plnění smlouvou stanovených podmínek STIPENDIUM.

Náplň práce:

Řízení stavebních prací na stavbách středního rozsahu se zaměřením zejména na pozemní stavitelství.

Místo výkonu práce:

Domažlice, Plzeň, Praha

Pracovní poměr:

HPP

Mzdové rozpětí:

25 000 - 30 000 Kč + stabilizační příplatek

Nástup dle dohody, možný ihned. S ohledem na sídlo společnosti upřednostňujeme zájemce z Domažlicka.

Kontakt:

Marie Havlová, Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.,">Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., tel. +420 603 893 046, 379 794 658, 379 794 590, 379 794 881

Informace o pozici naleznete v příloze

 

Projekt Personální podpora a osobnostní rozvoj na SPŠ stavební, Plzeň

Naše škola realizuje v průběhu roků 2017, 2018 a 2019 (od 1.9.2017 do 31.8.2019) projekt „Personální podpora a osobnostní rozvoj na SPŠ stavební Plzeň”, který je spolufinancován z prostředků a díky podpoře Evropské unie. 

 Název Programu Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání 
 Číslo výzvy 02_16_035 
 Název výzvy Výzva č. 02_16_035 pro Podpora škol aformou projektů zjednodušeného vykazování - Šablony pro SŠ a VOŠ I pro méně rozvinutý region v prioritní ose 3 OP (výzva určena pro území mimo hlavní město Praha) 
 Název projektu  Personální podpora a osobnostní rozvoj na SPŠ  stavební, Plzeň
Registrační číslo projektu CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_035/0008002

Díky podpoře Evropské unie prostřednictvím Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání může naše škola realizovat projekt „Personální podpora a osobnostní rozvoj na SPŠ stavební Plzeň”, jehož rozpočet je 968.028,- Kč, přičemž naše škola získá podporu 100% - a to z rozpočtu EU a ze státního rozpočtu ČR.

Hlavním cílem projektu "Personální podpora a osobnostní rozvoj na SPŠ stavební Plzeň" je podpora naší školy v oblasti personální, prostřednictvím poskytnuté dotace na aktivity a činnosti školního psychologa, na podporu rozvoje kariérového poradentství na naší škole a dále na další vzdělávání našich pedagogických pracovníků a na aktivity vedoucí k propojování teoretického vyučování s praxí prostřednictvím podpory zapojování odborníků z praxe do výuky na naší škole a tímto zajistit profesní a odbornou podporu pedagogů naší školy.

Střední průmyslová škola stavební, Plzeň, Chodské nám. 2 si velice váží této pomoci Evropské unie a operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání a děkuje za její podporu.

V současné době je projekt ve fázi realizace prvního plánovaného roku. Po skončení prvního roku realizace budou na stránkách uveřejněny naplněné cíle a výstupy z první fáze realizace projektu.

OYE ateliér hledá studenta/tku architektury na částečný úvazek a absolventa na plný úvazek.

Hledáme studenta s nadstandartním zájmem o obor na částečný úvazek a absolventa na plný úvazek, ideálně již s praxí. Hladáme i absolventy středních škol stavebních. Působíme v Plzni/ Rokycanech a Praze.

Zajímavé projekty různých měřítek i fází. Oceníme kreativitu, samostatnost, zodpovědnost, invenci, zkušenosti s řešením interiéru, motivaci, nasazení a smysl pro humor a hlavně spolehlivost. 

Požadujeme zvládnutí ArchiCadu, případně Auto Cadu a Sketchupu dále Photoshop. etc.

V případě zájmu nás kontaktujte na emailu. K emailu přiložte své CV a portfolio. 

Kontakt: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

              Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

telefon: 721490087 nebo 774984250

www.oye-atelier.cz

www.facebook.com/oyeatelier

Výběrové řízení na úředníka Odboru výstavby MěÚ Nýřany

TAJEMNÍK MěÚ NÝŘANY vyhlašuje podle § 7 zákona č. 312/2002 Sb. o úřednících územních samosprávných celků VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ

na úředníka Odboru výstavby, MěÚ Nýřany, 330 23 Nýřany, Benešova třída 295.

Požadavky:

• vzdělání minimálně středoškolské s maturitní zkouškou,

• uživatelská znalost práce na PC - Windows, Word, Excel, Internet,

• výhodou jsou: - kvalifikační předpoklady pro výkon činnosti na obecném stavebním úřadu dle § 13a, 183/2006 Sb. – stavební zákon, - zkouška odborné způsobilosti (ZOZ), - praxe ve veřejné správě, praxe ve stavebnictví, znalost speciálních právních předpisů a uvedené problematiky (stavební zákon, správní řád), - řidičský průkaz sk. B.

Nabízíme:

• pracovní poměr na dobu neurčitou,

• odpovídající platové ohodnocení – 9. platová třída (dle nařízení vlády č. 341/2017 Sb.),

• po zapracování osobní příplatek,

• odborný profesní růst,

• nástup možný ihned po ukončení výběrového řízení.

Zájemce musí splňovat předpoklady

dle §4, zák. č. 312/2002 Sb. o úřednících územních samosprávných celků: - fyzická osoba, která dosáhla věku 18 let a je způsobilá k právním úkonům, - státní občanství ČR, popř. cizí státní občan s trvalým pobytem v ČR, - bezúhonnost ve smyslu výše zmíněného zákona, - ovládání jednacího jazyka. Zájemce podá dle §4, zák. č. 312/2002 Sb. písemnou přihlášku, která musí obsahovat tyto náležitosti: - jméno, příjmení a titul zájemce, - datum a místo narození, - státní příslušnost, - místo trvalého pobytu, - číslo občan. průkazu nebo číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního občana, - datum a podpis, dále do přihlášky uveďte pro rychlejší komunikaci telefonní spojení a případně jinou doručovací adresu, pokud se liší od místa trvalého pobytu.

K přihlášce zájemce připojí tyto doklady:

- životopis, ve kterém budou uvedeny údaje o dosavadních zaměstnáních a o odborných znalostech a dovednostech týkajících se správních činností,

- výpis z evidence rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce (u cizích státních příslušníků též obdobný doklad osvědčující bezúhonnost vydaný domovským státem; pokud takový doklad domovský stát nevydává, doloží se bezúhonnost čestným prohlášením),

- ověřenou kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání.

Písemné přihlášky s požadovanými doklady zasílejte

do 20. června 2018 na adresu: MěÚ Nýřany, Benešova třída 295, 330 23 Nýřany. Obálku zřetelně označte slovy: Výběrové řízení - OV - neotvírat! Ing. Lubomír Šilhavý tajemník MěÚ Nýřany

Strana 3 z 22

Kontakt

Střední průmyslová škola stavební Plzeň
Chodské náměstí 2
Plzeň 301 00
Datová schránka:  645gxav
 
 
 
IČ: 49778064
 
TOPlist
Go to top