ÚSTNÍ MATURITNÍ ZKOUŠKA - ROZPISY STUDENTŮ


 

TERMÍNY MATURITNÍ ZKOUŠKY 2022 - PODZIM 2022

Řádný termín + 1. opravný termín

25. - 26. 8. 2022 PMZ

25. 8. 2022

5. - 7. 9. 2022 - ústní zkoušky

Jednotné zkušební schéma bude zveřejněno MŠMT 15. 8. 2022.KRITÉRIA HODNOCENÍ PROFILOVÝCH ZKOUŠEK:


PMZ Stavebnictví

PMZ Geodézie

TL Matematika

Anglický jazyk

Český jazyk a literatura

 


 

INFORMACE O MATURITNÍ ZKOUŠCE VE ŠKOLNÍM ROCE 2021/2022

 

Zkouška se skládá ze dvou částí:

  • společná – připravuje CERMAT,
  • profilová – připravuje škola.


 
MODEL MATURITNÍ ZKOUŠKY PRO ŠKOLNÍ ROK 2021/2022 

Dle schválené legislativy bude maturitní zkouška ve školním roce 2021/2022 vypadat následovně:

ŽÁK PODLE TOHOTO MODELU VE SPOLEČNÉ ČÁSTI

§  povinně vykoná didaktický test z českého jazyka a literatury,

§  povinně vykoná didaktický test ze zvoleného cizího jazyka (který se ve škole vyučuje) nebo matematiky,

§  může nepovinně konat až dvě další zkoušky z nabídky cizí jazyk nebo matematika a matematika rozšiřující

Časová dotace: Český jazyk - didaktický test - 75 minut.

                          Matematika - didaktický test - 120 minut.

                          Cizí jazyk - didaktický test - 100 minut (40 + 60 minut)

 Harmonogram MZ 2022


 

 SPOLEČNÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY

Didaktický test z českého jazyka,

didaktický test z matematiky nebo z cizího jazyka (možnost volby)

 


 
PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY

Všechny obory:

   • Ústní zkouška z českého jazyka, ústní zkouška z cizího jazyka (pokud si žák zvolí zkoušku z cizího jazyka)
   • Písemná práce z českého jazyka, písemná práce z cizího jazyka (pokud si žák zvolí zkoušku z cizího jazyka)

Obsah a forma písemných zkoušek - viz. příloha ke stažení

Termíny profilových zkoušek budou upřesněny 2 měsíce před konáním zkoušek

 

Témata pro ústní zkoušku z angličtiny

Písemná práce z cizích jazyků

Písemná práce z českého jazyka

Možnosti nahrazení profilové zkoušky z cizího jazyka certifikátem

Zadost_o_nahrazeni_zkousky_z__CJ_2022

Skolni_seznam_literarnich_del_k_maturite_2021_2022

 

 


 
Stavebnictví 36-47-M/01

Pro zaměření Pozemní stavitelství 

Povinné profilové ústní zkoušky z pozemního stavitelství  a ze stavebnictví 

Témata z pozemního stavitelství jsou sestavena z předmětů: POS a ARC. Počet témat je 25.

Témata ze stavebnictví jsou setavena z předmětů: SME, EKO a STP. Počet témat je 22.

Maturitni_okruhy_-_Stavebnictvi_-_Pozemni_stavitelstvi

Maturitni_okruhy_-_Stavebnictvi_-_Stavebnictvi

 

Technické lyceum 78-42-M/01

Povinné profilové ústní zkoušky z matematiky a architektury.

Témata z matematiky jsou sestavena z předmětů MAT a AM. Počet témat 28.

Matematika technické lyceum


Témata z architektury jsou sestavena z předmětů ARC, KPS, DSG. Počet témat je 30.

Architektura technické lyceum

 

Geodézie a katastr nemovitostí 36-46-M/01

Povinné profilové zkoušky z geodézie, tvorby map a geodetické praxe jsou konané formou praktické zkoušky.

 

Praktické zkoušky profilové části

Žák s přiznaným uzpůsobením podmínek pro konání maturitní zkoušky koná maturitní zkoušku za podmínek odpovídajících jeho znevýhodnění. Doporučení školského poradenského zařízení žák odevzdal řediteli školy společně s přihláškou k maturitní zkoušce.

 

Praktická zkouška obor Stavebnictví, zaměření *Pozemní stavitelství*

Praktická zkouška probíhá ve dvou dnech a skládá se z 3 dílčích částí s váhou odpovídající době provádění práce v hodinách.

Část Konstrukční cvičení – rýsování na PC (7 hodin) - část projektové dokumentace rodinného domu

Část Konstrukční cvičení – zakreslování stavebních konstrukcí (2 hodiny) - ručně

Část Stavební konstrukce – stavební mechanika a výpočty - příklady (5 hodin)

Prakticka_maturitni_zkouska

 

Praktická zkouška obor *Technické lyceum*

Praktická zkouška probíhá ve dvou dnech a skládá se z 3 dílčích částí s váhou odpovídající době provádění práce v hodinách.

Část CAD systémy – rýsování na PC (5 hodin) - část projektové dokumentace rodinného domu

Část CAD systémy – zakreslování staveních konstrukcí (2 hodiny) - ručně

Část Stavební mechanika – mechanika (3 hodiny)

Prakticka_maturitni_zkouska

 

Praktické zkoušky obor *Geodézie a katastr nemovitostí*

Praktické zkoušky probíhají ve třech dnech.

Praktická zkouška z tvorby map - TVM test (75 minut) + KAN test (45 minut) + GIS PC (180 minut)

PMZ_Tvorba_map

Praktická zkouška z geodézie - GEO test (90 minut) + GEV test (60 minut) + GEV PC (120 minut)

PMZ_Geodezie

Praktická zkouška z geodetické praxe - čas 7 x 60 minut

PMZ_Geodeticka_praxe

 


 

NEPOVINNÉ ZKOUŠKY

Společná část

Cizí jazyk, pokud nebyl zvolen v povinné části.

Matematika, pokud nebyla zvolena v povinné části.

Matematika rozšiřující. 


Profilová část

Nepovinné profilové zkoušky jsou pro obory Stavebnictví a Geodézie a katastr nemovitostí stejné a jsou to matematika (ústní zkouška) a fyzika (ústní zkouška). 

Nepovinná matematika pro stavebnictví a geodézii

Nepovinná fyzika pro stavebnictví a geodézii

Nepovinné profilové zkoušky pro obor Technické lyceum jsou fyzika (ústní zkouška) a stavební mechanika (ústní zkouška).

Nepovinná fyzika pro technické lyceum

 


 

VÝSLEDKOVÝ PORTÁL ŽÁKA

V lednu 2022 bude žákům zpřístupněna možnost registrovat se navýsledkovém portálu žáka, jehož prostřednictvím budou žákům

zaslány pozvánky ke konání didaktických testů a výsledkové dokumenty společné části maturitní zkoušky.

K registraci je nutný alfanumerický kód, který každý žák nalezne na svém výpisu z přihlášky.

 

ROZDĚLENÍ DO TŘÍD 
První ročníky ve školním roce 2022-20231. TŘÍDNÍ AKTIV (první schůzka)

Vážení zákonní zástupci žáků budoucích prvních ročníků, zveme Vás na 1. třídní aktiv, který se koná 22. 6. 2022 od 16 hodin
v budově SPŠ stavební, Plzeň. Na aktivu se dozvíte důležité informace týkající se nástupu Vašich dětí ke studiu na naší škole. 

 


 

VÝSLEDKY 2.KOLA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ  

 


 

2. KOLO PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ 

Pro školní rok 2022/2023 SPŠ stavební, Plzeň vyhlašuje 2. kolo přijímacího řízení na obor Geodézie a katastr nemovitostí 36 - 46 - M/01.

- Termín odevzdání přihlášek do 30. 5. 2022.

- K přihlášce je třeba doložit výsledky z prvního kola přijímacího řízení.

- Výsledky přijímajího řízení budou zveřejněny dne 31. 5. 2022 na webových stránkách školy.


Kritéria přijímacího řízení ve druhém kole

 


 

 

VÝSLEDKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ V NÁHRADNÍM TERMÍNU

JPZ_náhradní termín

 


 

VÝSLEDKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ

 

Stavebnictví

Geodézie a katastr nemovitostí

Technické lyceum

 VÝSLEDKY TESTŮ Z ČJ A MAT  (řazeno dle identifikačního čísla - IČ)

 

Stavebnictví

 

Geodézie a katastr nemovitostí

 

Technické lyceum

 

 INFORMACE K VÝSLEDKŮM PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ


Výsledky jednotlivých testů z ČJ a MAT budou zveřejněny 29. 4. 2022 v 8:00 hod na webu školy (www.spsstav.cz) a vyvěšením na vstupní dveře pod identifikačními čísly uchazečů.

Výsledky přijímacího řízení budou zveřejněny 2. 5. 2022 v 10:00 hod na webu školy a vyvěšením na vstupní dveře školy pod identifikačními čísly uchazečů.

S podklady pro vydání rozhodnutí se mohou zákonní zástupci uchazečů a zletilí uchazeči seznámit 2. 5. 2022 od 8:00 do 10:00 hodin v sekretariátu školy.

Svůj úmysl vzdělávat se na naší škole potvrdí uchazeč odevzdáním zápisového lístku v sekretariátu školy, a to do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí, nejpozději do 16. 5. 2022.

Rozhodnutí o přijetí se nevydávají, rozhodnutí o nepřijetí je možné vyzvednout osobně v sekretariátu školy ve dnech 2. - 4. 5. 2022. Nevyzvednutá rozhodnutí budou rozeslána 4. 5. 2022 poštou do vlastních rukou.

Odvolání je možno podat do 3 pracovních dnů ode dne jeho doručení.


Formulář na podání odvolání ke stažení ZDE

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ 2022 – KRITÉRIA

Přihláška se podává na speciálním tiskopisu, který stanovuje MŠMT. Pro získání tiskopisu se může uchazeč obrátit na svého třídního učitele, výchovného poradce nebo na střední školu. Formulář přihlášky ke stažení naleznete v sekci Úřední deska / uchazeč zde na webu. Přihlášku lze vyplnit ručně nebo elektronicky.

Potřebujete více informací k vyplnění a odevzdání přihlášek? Doporučujeme navštívit webové stránky:
https://prijimacky.cermat.cz/index.php

Přihlášky přijímáme do 1. března 2022 každý den od 8:00 do 16:00 hod v sekretariátu školy (paní Fedorová) 
PŘIHLÁŠKA KE VZDĚLÁNÍ


Nezapomeňte do přihlášky uvést:
- obor (Stavebnictví, Geodézie a katastr nemovitostí, Technické lyceum)
- v případě tělesných omezení uvést zájem o zdravotní tělesnou výchovu
- speciální vzdělávací potřeby (přiložit originál posudku z PPP)
- uvést email pro zaslání výsledků z CERMATU – čitelně hůlkovým písmem


Pro školní rok 2022/23

Termíny konání jednotlivých testů

1. termín: úterý 12. dubna 2022
2. termín: středa 13. dubna 2022

Náhradní termíny:
1. termín: úterý 10. května 2022
2. termín: středa 11. května 2022

Na žádný ze studijních oborů nevyžadujeme lékařské potvrzení.

Maximální počty žáků v oborech: STAVEBNICTVÍ 36 – 47 – M/01 – celkem 90 žáků
                                                          GEODÉZIE A KATASTR NEMOVITOSTÍ 36 – 46 – M/01 – 30 žáků
                                                          TECHNICKÉ LYCEUM 78 – 42 – M/01 – 30 žáků

Pro všechny obory nabízíme možnost výuky zdravotní tělesné výchovy pro žáky zařazené do 3. zdravotní skupiny (v případě dostatečného počtu cca 15).
Kritéria pro přijetí do prvního ročníku (aktualizace 31.1.2022)


Pro školní rok 2022/2023 budou uchazeči o studium na Střední průmyslovou školu stavební, Plzeň konat jednotnou přijímací zkoušku (JPZ) formou centrálně zadávaných jednotných testů. V testech může uchazeč dosáhnout 50 bodů v testu z matematiky a 50 bodů v testu z českého jazyka (tj. maximálně 100 bodů).


Hodnocení jednotné zkoušky se na celkovém hodnocení splnění kritérií přijímacího řízení uchazečem podílí 100 %. Uchazeči se do celkového hodnocení započítává vždy lepší výsledek testu ze vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura a testu ze vzdělávacího oboru Matematika a její aplikace ze dvou možných výsledků ve dvou možných termínech.


Podmínky přijetí:

1.
Uchazeč musí dosáhnout alespoň 10 bodů v testu z matematiky a 10 bodů v testu z českého jazyka.

2. Za průměrný prospěch 1,00 za první a druhé pololetí 8. ročníku a za první pololetí 9. ročníku na základní škole (případně ve srovnatelném ročníku víceletého gymnázia) získá uchazeč 5 bodů.

V přijímacím řízení nelze hodnotit hodnocení na vysvědčení za druhé pololetí školního roku 2019/2020.


3. Bude–li splněn bod jedna, vynásobí se tomu, kdo dal na naši školu obě přihlášky (různé obory), celkový počet bodů koeficientem 1,02.


4. Pokud je žák hodnocen z chování jiným stupněm než velmi dobrým (v posledních třech pololetích na základní škole, případně ve srovnatelném ročníku víceletého gymnázia), snižuje se celkový počet bodů o 25.

Uchazeči budou seřazeni sestupně dle počtu získaných bodů podle jednotlivých oborů. Přijati budou všichni uchazeči, kteří splnili podmínky přijetí až po maximální počet přijímaných žáků. Při rovnosti bodů rozhodují o pořadí známky z 1. pololetí posledního ročníku základní školy (případně ve srovnatelném ročníku víceletého gymnázia) z profilových předmětů matematiky, českého jazyka, anglického jazyka (maturitního) a fyziky v tomto pořadí.

Uchazečům s českým nebo cizím státním občanstvím, kteří získali předchozí vzdělání ve škole mimo území České republiky, se při přijímacím řízení promíjí na jejich žádost podle § 20 odst. 4 školského zákona přijímací zkouška z českého jazyka. Zjištění úrovně znalosti českého jazyka u uchazeče proběhne formou rozhovoru, při němž se ověří řečové dovednosti (čtení, psaní, poslech a mluvení) na úrovni B1 SERR. Test, na jehož základě bude rozhovor veden, musí být splněn minimálně na 40%.


Výsledky přijímacího řízení
Výsledky jednotlivých testů z ČJ a MAT budou zveřejněny na webu školy a vyvěšeny na vstupních dveřích školy, termín zveřejnění bude upřesněn.

Výsledky přijímacího řízení dle § 60e 561/2004 Sb., školského zákona

 

Přijímací řízení 2021Celkem


Český jazyk


Matematika
Stavebnictví - 1. přijatý uchazeč 98 47 46
   poslední přijatý uchazeč 34 20 14
Geodézie a katastr nemovitostí - 1. přijatý uchazeč 92 45 42
   poslední přijatý uchazeč 29,6 19 10
Technické lyceum - 1. přijatý uchazeč 97 48 44
   poslední přijatý uchazeč 51 31 20

 

 

 

Prezentace oboru je na úřední desce v sekci Pro uchazeče.

Žáci

 • v terénu provádí geodetická měření za pomoci moderních geodetických přístrojů (totální stanice, nivelační přístroje, GNSS stanice, robotická totální stanice one-man),
 • data, naměřená při geodetické praxi, zpracovávají s využitím grafických systémů Kokeš a Geus,
 • vyhotovují polohopisné a výškopisné plány, účelové mapy, vytyčovací výkresy či geometrické plány,
 • pracují s nejrozšířenějším komerčním systémem GIS - programem ArcGIS, ve kterém zpracovávají data a informace do formy digitálních map, provádí analýzy nad geografickými daty, generují 3D modely terénu atp.,
 • rozhodují o volbě efektivní a přesné geodetické metody měření, volí kartografické vyjadřovací prostředky vhodné pro konkrétní mapu, konstruují zaměřené situace a spousty dalšího.

Ve školním roce 2014/2015 byl zrealizován projekt za téměř 5 mil. korun na nákup moderních geodetických přístrojů a na vybavení nové geodetické počítačové učebny.

Během studia žáci absolvují zajímavé exkurze, 2x týdenní měřickou praxi pořádanou školou a ve 3. ročníku již pracují 2 týdny ve vybrané geodetické firmě.

Absolventi

 •  jsou odborně způsobilými osobami pro výkon zeměměřických činností a po třech letech odborné praxe tak mohou získat oprávnění k samostatnému podnikání,
 • uplatňují se na trhu práce ve státní sféře (katastrální úřady, krajské úřady a magistráty, Policie ČR, ...) i v soukromém sektoru (geodetické firmy, kartografická vydavatelství, ...) nejen v ČR, ale i v zahraničí,
 • v rámci své odborné činnosti se mohou zabývat inženýrskou geodézií (vytyčování stavebních objektů, měření posunů a deformací staveb, tvorba dokumentace skutečného provedení stavby), oblastí katastru nemovitostí (geometrické plány, vytyčování vlastnických hranic), ale také územním plánováním, tvorbou technické mapy města, ochranou životního prostředí, pozemkovými úpravami, modely při povodních a jiných živelných pohromách, správě inženýrských sítí či mapovými službami,
 • úspěšní absolventi mohou pokračovat ve studiu v oboru geodézie a kartografie, geomatiky, územního plánování, pozemkových úprav, geografie, ochrany životního prostředí a dalších.
 • S maturitním vysvědčením získává absolvent Europass, který umožňuje pracovat i mimo území České republiky.

 Výuka cizího jazyka

 Od školního roku 2017/2018 mají všichni žáci dva povinné cizí jazyky, z nichž jeden je maturitní a druhý je koncipován jako konverzační. Výuka dvou cizích jazyků vychází z potřeb a uplatnění na trhu práce.

Průběh výuky

 Rozvrh hodin, změny v rozvrhu, absenci žáka a klasifikaci nebo výchovná opatření je možné sledovat pod přístupovým kódem na internetu.

Škola využívá elektronickou třídní knihu. V rámci pravidelných třídnických hodin žáci rozvíjejí své sociální dovednosti, učí se pracovat

s pravidly. Třídní učitelé mají prostor pro řešení aktuálních problémů žáků ve třídě, věnují se prevenci rizikového chování.

Klima ve třídách též mapuje výchovná poradkyně.

 

V PŘÍLOZE NALEZNETE PREZENTACI OBORU GEODÉZIE A KATASTR NEMOVITOSTÍ

 DOD letak

Učebnice a pomůcky pro 1. ročníky - Geodézie

 

 

Tento studijní směr vyplňuje mezeru mezi ryze technickými obory průmyslových škol a mnohem širším pojetím všeobecných oborů gymnázií. Cílem je připravit žáky pro studium na fakultě architektury nebo na fakultě stavební, případně jiných technických fakultách univerzit. Výuka matematiky a fyziky je koncipována stejně jako na gymnáziu. Žáci dále dostávají široké základy stavebního oboru, ovšem bez úzké specializace posledního ročníku průmyslové školy.

Uplatnění absolventů

Absolventi zvládnou použití dvou grafických programů pro projektování. Mohou se uplatnit na pracovištích, na kterých se vyžaduje připravenost k efektivní práci s prostředky informačních a komunikačních technologiích, využívání CAD systémů, znalost dvou cizích jazyků. Pro zájemce o další studium architektury je ve 3. a 4. ročníku volitelně posílena výuka výtvarných předmětů.

Výuka cizích jazyků

Standardní je výuka dvou cizích jazyků. Jeden je maturitní a druhý je koncipován jako konverzační. Výuka dvou cizích jazyků vychází z potřeb a uplatnění na trhu práce.

Průběh studia

Rozvrh hodin, změny v rozvrhu, absenci žáka a klasifikaci nebo výchovná opatření je možné sledovat pod přístupovým kódem na internetu.

Škola využívá elektronickou třídní knihu. V rámci pravidelných třídnických hodin žáci rozvíjejí své sociální dovednosti, učí se pracovat

s pravidly. Třídní učitelé mají prostor pro řešení aktuálních problémů žáků ve třídě, věnují se prevenci rizikového chování.

Klima ve třídách též mapuje výchovná poradkyně.

S maturitním vysvědčením získává absolvent Europass, který umožňuje pracovat i mimo území České republiky.

Úspěšní absolventi mohou pokračovat ve studiu na vysoké škole stavební, architektury, ekonomické, strojní aj. 

Učební plán - Technické lyceum je umístěn na úřední desce

 

PREZENTACI OBORU TECHNICKÉ LYCEUM NALEZNETE V PŘÍLOZE NÍŽE.


Učebnice a pomůcky pro 1. ročníky - Technické lyceum

Tento obor je základním oborem SPŠ stavební, Plzeň. Cílem školy je vychovávat absolventy s odborným i všeobecným rozhledem. Vzděláváme i žáky se speciálními vzdělávácími potřebami. Snahou je komplexní vzdělávání žáků tak, aby dokázali samostatně a zodpovědně  řešit úkoly, zvládli práci v týmu, využívali výpočetní techniku, komunikovali v cizím jazyce a po absolvování školy se uplatnili v praxi, příp. pokračovali ve studiu na vysoké škole.

Prezentace oboru je na úřední desce v sekci Pro uchazeče. 

Uplatnění absolventů

Absolventi oboru Stavebnictví mohou pracovat na pozici stavebního technika v těchto oblastech:

 • příprava staveb, řízení a realizace staveb na pozici mistr nebo stavbyvedoucí,

 • projektant se znalostí projektování v CAD systémech,

 • rozpočtování staveb,

 • ve státní správě jako referent,

 • ve stavební laboratoři a zkušebně stavebních materiálů,

 • ve výrobě a prodeji stavebních materiálů a výrobků,

 • příprava, řízení a realizace dopravních staveb (silnice, dálnice, železnice),

 • příprava, řízení a realizace vodohospodářských a ekologických staveb (vodovodní sítě, úpravny vody, čištění odpadní vody, úpravy toků a nádrží).

Po pěti letech praxe může absolvent vykonat autorizační zkoušku, která ho opravńuje k samostatnému podnikání (projektová činnost a provádění staveb, jejich změn a odstraňování).

S maturitním vysvědčením získává absolvent Europass, který umožňuje pracovat i mimo území České republiky.

Úspěšní absolventi mohou pokračovat ve studiu na vysoké škole stavební, architektury, ekonomické, strojní aj. 

Výuka výpočetní techniky a konstrukčního cvičení

Výpočetní technika je zahrnuta do školního vzdělávacího programu všech oborů a ročníků. V 1. ročníku se žáci seznámí se základními dovednostmi při práci s počítačem, osvojí si základy operačního systému a učí se používat výhody síťového prostředí.Pracují s textovým editorem, tabulkovým kalkulátorem, seznámí se s počítačovou grafikou. Ve 2. ročníku poznávají CAD systémy využívané ve stavebnictví AutoCAD a ArchiCAD. Naučí se ovládat prostředí a používat jednotlivé prvky. Ve 3. a 4. ročníku navazuje vytváření 3D modelu virtuální budovy - obvykle rodinného domu - a zpracování 2D výkresové dokumentace v rozsahu studie a projektu ke stavebnímu povolení popř. tvoří návrh komunikace a úpravu vodní plochy.

Výuka cizího jazyka

Od školního roku 2017/2018 mají všichni žáci dva povinné cizí jazyky, z nichž jeden je maturitní a druhý je koncipován jako konverzační. Výuka dvou cizích jazyků vychází z potřeb a uplatnění na trhu práce.

Průběh studia

Rozvrh hodin, změny v rozvrhu, absenci žáka a klasifikaci nebo výchovná opatření je možné sledovat pod přístupovým kódem na internetu.

Škola využívá elektronickou třídní knihu. V rámci pravidelných třídnických hodin žáci rozvíjejí své sociální dovednosti, učí se pracovat

s pravidly. Třídní učitelé mají prostor pro řešení aktuálních problémů žáků ve třídě, věnují se prevenci rizikového chování.

Klima ve třídách též mapuje výchovná poradkyně.

 

V příloze naleznete prezentaci oboru STAVEBNICTVÍ.

 

Učebnice a pomůcky pro 1. ročníky - Stavebnictví

 

V zdravém těle, zdravý duch

Již z nadpisu je patrné, že jste se dostali na stránku našeho nejmenšího předmětového týmu na škole. Ano, řeč bude o týmu tělesné výchovy. Náš tým doznal určitých změn. Vedoucím předmětového týmu je Mgr. Lenka Kyptová a jeho členové jsou  Mgr. Václav TurekMgr. Vladimír Klír a Mgr. Jakub Koskuba.

Cílem našeho snažení je nejen vyučovat studenty různým pohybovým činnostem, ale prostřednictvím sportovních akcí a kurzů, pořádaných školou, ukázat studentům místa známá či
neznámá z pozice lyžaře, cyklisty nebo turisty.
Snažíme se studenty přesvědčit o tom, že pohyb je věc přirozená a důležitá k jejich životu.

V naší škole jsme schopni nabídnout tyto aktivity:

  • povinný předmět TEV 2 hod./týden v každém ročníku (sportovní hry – basketbal, volejbal, kopaná, atletika, sportovní gymnastika, kondiční gymnastika)
  • kurzy: 2. ročník – lyžařský kurz (Šumava – Špičák, Krkonoše) 3. ročník – sportovně turistický kurz (Běšiny)
  • účast na turnajích středních škol – volejbal, basketbal, házená, sálová kopaná, kopaná, hokejbal, atletika, stolní tenis, přespolní běh
  • povinně volitelný předmět 2 hod./týden ve čtvrtém ročníku: netradiční sporty
  • zájmová činnost – stolní tenis, posilovna
  • druhým rokem je zařazen předmět zdravotní tělesná výchova 2 hod./týden, který je určen studentům, kteří se nemohou zúčastnit klasického předmětu tělesná výchova

Nejvýznamnější akce pořádané naším týmem jsou tradiční „Vánoční laťka", což je soutěž ve skoku vysokém. V loňském roce se uskutečnil již 21. ročník volejbalového turnaje dívek SŠ. Naše děvčata obsadila 2. místo. Naši studenti reprezentují úspěšně školu v mnoha soutěžích. Mezi úspěchy ve školním roce 2010/11můžeme zařadit úspěch házenkářů, atletek, volejbalistů, volejbalistek, plážových volejbalistů a basketbalistek. Všichni zmínění sportovci obsadili ve svých sportech a kategoriích první a druhá místa v okresních a krajských soutěžích. Naše škola je ve sportovních soutěžích velmi úspěšná, i když jsme neobhájili první příčky v hodnocení středních škol za minulý školní rok. Pokud jste si přečetli všechny řádky, zjistili jste, že náš tým, byť nejmenší na škole, má velmi zajímavou a pestrou činnost.

Za předmětový tým
Mgr. Lenka Kyptová
Aktualizace: 14. 5. 2012

Stavařina nás obklopuje na každém kroku. Vždy se stavělo, staví se a bude se stavět.

Můžeme se pochlubit, že jsme největší týmem na naší škole, do kterého patří nejvíce odborných předmětů.
Stavební tým, se kterým se budete potkávat při studiu, se na vás těší.

Členové stavebně konstrukčního týmu

Ing. Arch. J. Bečvář

Ing. E. Brunová

Ing. S. Čiháková

Ing. A. Drahokoupilová

Ing. H. Fládrová

Ing. L. Jakubcová

Ing. T. Karlík

Ing. V. Kolář

Ing. A. Kováčová

Ing. Arch. I. Mainzerová

Ing. J. Petráková

Ing. I. Raunerová

Ing. Arch. I.Trčková

 

Ve školním roce 2015/2016 vyučujeme předměty: 

Ing. Arch. J. Bečvář – PTM, CAD, KOC, ÚON

Ing. E. Brunová – SME, STK, DKK, STV

Ing. S. Čiháková – POS, KPS

Ing. A. Drahokoupilová – POS, KOC, ARC, STG, KPS

Ing. H. Fládrová – POS, KOC, EKO, KPS, PRO, SRB

Ing. L. Jakubcová – STK, STV, SME, KOC

Ing. T. Karlík – POS, PRO, SME, CAD, ACD

Ing. V. Kolář – STP, KOC, CAD, SME, TTP

Ing. A. Kováčová – POS, KOC, EKO, STP, ROZ

Ing. Arch. I. Mainzerová – ARC, AAR, DEG, MOA, kurz kreslení

Ing. J. Petráková – POS, KON, SME, STP, ROZ

Ing. I. Raunerová - CAD

Ing. Arch. I.Trčková – ARC, AAR, ARS, AUD

 

Odborné předměty na oboru Stavebnictví:
POZEMNÍ STAVITELSTVÍ – POS
Pozemní  stavitelství je stěžejním odborným předmětem v 1. až 4. ročníku. Budou vám zde objasněny základní konstrukce pozemních staveb od základů až po střechu.
 
STAVEBNÍ TECHNOLOGIE – STG
Ve stavební technologii probereme stavební postupy a technologie používané ve výstavbě.
 
STAVEBNÍ MATERIÁLY – STM
Stavební materiály, jejich vlastnosti a použití musí znát každý, kdo se chce stavařinou zabývat.
 
STAVEBNÍ PROVOZ – STP
Jak funguje stavební zákon v praxi, co vše obnáší stavební provoz, se dozvíme v STP.
 
PROJEKT – PRO
je předmět úzce související a navazující na předměty POS a OBB. To, co se naučíte v těchto předmětech, si vyzkoušíte v „KOCku". Ve 3. a 4. ročníku na PC (program AutoCAD, ArchiCad a REVIT). Svoji práci završíte projektem rodinného domu od návrhu, studie po projektovou dokumentaci. A v oboru OBB projektem rekonstrukce budovy.
 
ROZPOČTOVÁNÍ  – ROZ
Při rozpočtování vše sečteme, odečteme a vypočítáme ceny.
 
KONSTRUKČNÍ CVIČENÍ – KOC
je předmět navazující na předmět POS. To, co se naučíte v tomto předmětu teoreticky, si vyzkoušíte v „KOCku" narýsovat. V 1. a 2. ročníku budete kreslit ručně, tužkou na prkně.
 
STAVEBNÍ MECHANIKA – SME
Každý stavební objekt musíme navrhnout správně nejen konstrukčně a technologicky, ale i staticky. Vše potřebné k tomu se dozvíte v tomto předmětu.
 
STAVEBNÍ KONSTRUKCE – STK
A jak skutečně vše vypočítat a navrhnout rozměry betonových, železobetonových, dřevěných konstrukcí si povíme v tomto předmětu.
 
STAVEVEBNÍ VÝPOČTY - STV 
Navrhování a posuzování jednoduchých stavebních konstrukčních prvků převážně z betonu a železobetonu.
 
DŘEVĚNÉ A KOVOVÉ KONSTRUKCE - DKK
A tady také budeme navrhovat a posuzovat jednoduché stavební prvky, tentokrát ze dřeva a z ocelí. 
 
EKONOMIE - EKO  
První seznámení se s trhem, různými druhy podnikání, majetkem a hospodařením podniku. 
 
ARCHITEKTURA – ARCH
Stavitelství se v průběhu let značně měnilo a lišilo. Obor se vyvíjel přes několik tisíciletí. A jak se liší jednotlivé stavební slohy a jak poznáme gotiku a umění starého Egypta a jiné další informace si budeme říkat v architektuře.

Odborné předměty na oboru Technické lyceum:
Hlavním cílem tohoto oboru je příprava studentů na vysokou školu. U nás je příprava zaměřena především na vysokou školu stavebního směru.
APLIKOVANÁ ARCHITEKTURA – AAR
V tomto předmětu budeme kreslit, dělat modely a aplikovat naše znalosti z teoretické architektury.
 
CAD SYSTÉMY – CAD
V programu ArchiCad si narýsujeme výkresy našeho prvního rodinného domu.
 
KONSTRUKCE POZEMNÍCH STAVEB – KPS
V tomto předmětu se seznámíte se základními nosnými i nenosnými konstrukcemi objektů od základů až po střechu.
 
ARCHITEKTURA A KRESLENÍ – ARCH
V 1. ročníku toho předmětu nás čeká kreslení čar, seznámení s grafickými technikami, s barvami a s kreslením podle modelu. V dalším ročníku budeme probírat historii architektury, jednotlivé slohy od předdějinného stavitelství až po současnost. 

 

Volitelné předměty pro 4. ročníky:
Ve 4. ročníku si můžete zvolit dle zájmu z několika odborných volitelných předmětů.

Ve školním roce 2015/2016 jsou otevřeny tyto předměty:

 

ÚON - úvod do oceňování nemovitostí 

 

SRB - sanace a rekonstrukce budov

 

ACD - grafické prostředí ArchiCAD

 

TTP - tesařské a truhlářské práce 

 

ARS - architektura současnosti 

 

Zájemci mohou navštěvovat zájmový KROUŽEK KRESLENÍ.   

 

Volitelné předměty pro 3. ročníky:

Ve 3. ročníku si můžete zvolit dle zájmu z několika odborných předmětů.  

Ve školním roce 2015/2016 jsou otevřeny tyto předměty:

 

MOA - moderní architektura 

 

AUD - architektura, umění, design 

 

”Vzdělání je to, co vám zůstane, když zapomenete všechny vědomosti!”  

K.Čapek

Předměty

matematika, fyzika, aplikovaná matematika a fyzika, technická geometrie, chemie, výpočetní technika, infinitezimální počet

Osoby a obsazení: 

Mgr. E. Bartovská, Ing. E. Beránková,  Mgr. A. Grubr ,  Mgr. Vladimír Klír,  Mgr. P. Kravec; Mgr. Michaela Königová;  F. Mašek, Mgr. L. Michalcová

Nabídka dne: 

Stěžejním úkolem přírodovědců jest rozvíjet a upevňovat v hlavách studentstva logické myšlení a vésti je k vědeckému poznání, což jest úděl vskutku nesnadný. Učitelský sbor však tvoří samí zkušení a studentskými protivenstvími ošlehaní vlci, pročež v nich mají žáci důstojné protihráče. Posuďte sami:

Předkrm: Výpočetní technika

Pod zkušeným vedením žáci v prvním a druhém ročníku proniknou do tajů základního ovládání počítačů, metly moderní doby. Nemine je Word, Excel, jakožto úvod do ovládání projekce domků. Než se nebozí studenti vzpamatují, ve třetím ročníku přejdou na profesionální rýsování, teď už pod velením komise stavební.Případné dotazy ráda zodpoví Ing. Eva Beránková (Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.).

Polévka: Aplikovaná matematika a fyzika

O tom, že ovládání kalkulačky není žádná legrace, o potměšilých radiánech a grádech nemluvě, vás přesvědčí nově zavedený předmět s výmluvnou zkratkou AMF.

První chod: Chemie a fyzika

Milovníci silných zážitků jistě nepohrdnou všemožnými vizuálními, akustickými resp. čichovými počitky, které jim nabízí jeden z nejoblíbenějších předmětů, tj. chemie. Skuteční znalci pak ocení možnost účastnit se chemické olympiády pod dohledem Mgr. L. Michalcové (Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.).

Kdo by pohrdl výkladem ve stylově vyzdobené učebně plné rozličných modelů? Všestrannější rozhled po okolní přírodě tam nabízí fyzika, která milé studenty doprovodí do druhého ročníku, v technickém lyceu je dovede až k maturitě.

Druhý chod: Matematika

Skutečná královna věd! Vyvolení ji mohou vzdát hold po čtyřech letech studia při dvorní audienci zvané maturita .

Než však čas nazraje, je možno přebytečnou matematickou energii vypustit na Matematickém klokanovi, Soutěži středních škol v matematice nebo procvičit logiku na tradičním Šachovém turnaji. Vše, co jste chtěli vědět o matematice, ale báli jste se zeptat, se dozvíte od Mgr. A. Grubra (Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.).

Zákusek: Deskriptivní geometrie

Nevěříte, že je možné krychli vylisovat do roviny? Zkušení kresliči pod vedením F. Maška (Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.) vás o tom přesvědčí!

Strana 27 z 28

Kontakt

Střední průmyslová škola stavební Plzeň
Chodské náměstí 2
Plzeň 301 00
Datová schránka:  645gxav
 
 
 
Prohlášení o přístupnosti
IČ: 49778064
 
TOPlist
Go to top